Bra ledarskap i vardagen

Bra ledarskap i vardagen liknar Salsa

Ledarskap i vardagen nuBra ledarskap i vardagen och dansen Salsa har likheter på flera sätt. De handlar båda om tydliga roller och en förmåga att leda och följa. Dansen blir inte följsam om inte båda medverkande vet sina roller och följer dessa. Det är samma i utövandet av ledarskap. Rollerna måste vara tydliga och begripliga. Du måste som ledare anpassar dig lika mycket till följaren, dina medarbetare, som dem till dig. Utan detta skapas otydlighet, stress och en misslyckad prestation som följd. Det är rytmen som är viktig både i dansen och ledarskapet. Framgången kommer inte ur varje enskilt steg men ur den helhet som bildas.

Ledarskap är kommunikation

För att utforma ett bra ledarskap i vardagen behövs komponenter som förståelse, engagemang och kommunikation. Kommunikation är det främsta verktyget för framgång. Det handlar om att nå både gemensamma mål men även stärka självkänslan hos den enskilde. Varje bra beteende måste uppmärksammas för att på så sätt kunna spridas och skapa en större medvetenhet om dess effekt. Ett bra beteende kan tränas in för att öka prestationen och stärka den positiva självbilden.

Balans mellan ledaren och följaren

För att uppnå en balans i ledarskapet bör det råda en balans mellan ledaren och följaren. Är fokus för stort på ledarskapet försvinner samspelet. Ett bra ledarskap i vardagen är som ett brobygge. Bron ger möjlighet att nå mål och övervinna svårigheter. För att komma framåt behöver mål finnas och en väg för att komma dit.

Gott ledarskap i vardagen skapas grunden för harmoni

Med ett gott ledarskap i vardagen skapas grunden för hälsa och harmoni. Glädjen och motivationen växer och med dem förutsättningarna att ta ansvar. För att lyckas nå målet måste trygghet genomsyra arbetet. Är ledarskapet svagt växer otryggheten och frustrationen. Besvikelse och irritation börjar gro och situationen riskerar att hamna i en kris. Detta riskerar att splittra helheten. Det är viktigt som ledare att bilda ordning i kaoset.

Framgångsrik ledare är vägvisare i vardagen

Brist på bra ledarskap i vardagen skapar splittring på sikt. Grundtryggheten byts mot otrygghet och gruppen är inte längre stark. Det är som ledare viktigt att våga sitta kvar i båten och vänta att stormen lugnar sig. Visa på tillit och vara en förebild för dem som behöver stöttas. En framgångsrik ledare måste kunna handskas med människor och vara vägvisare i vardagen.

Att visa på mänsklighet är en styrka

Det är mycket betydelsefullt att vara i centrum av händelserna. Att vara synlig och tillgänglig för sina medarbetare. Att stoppa huvudet i sanden i stället för att ta ansvar kommer leda till misslyckanden och förlorat förtroende. Ett utvecklande och bra ledarskap i vardagen handlar om att våga visa sina egna svagheter och vilja bli en bättre människa. Att visa på mänsklighet är en styrka.

Mod behövs för att våga leda

Mod behövs för att våga leda och för att lyckas med sitt ledarskap. Ett bra ledarskap i vardagen är betydelsefullt för framgång. Utan det försvagas organisationen och handlingskraften avtar. Den gemensamma målbild som är i fokus för medarbetarnas delaktighet och arbetsglädje behöver ständigt förtydligas och stärkas. Misslyckas detta har ledarskapet brustit i sin strävan att vara förebild. Då måste ledarskapet stärkas och en negativ situation vändas till en positiv sådan. Ledarskapets styrkor eller brister är alltid avgörande för om framgång ska nås.