Coachande ledarskap

Coachande ledarskap

Coachande ledarskap handlar om en mer informell ledarskapsstil som kanske mest passar den trygga och modiga chefen. Och det eftersom det handlar om att delegera och släppa taget genom att låta människor ta eget ansvar samtidigt som chefen coachar under resan.

Coachande ledarskap med Johan Dahl

Johan Dahl
Coach föreläsare

Den anställde känner sig mer delaktig i företaget genom att den får nya utvecklingsmöjligheter som den annars inte skulle ha fått.

Vad är coachning?

Coachande ledarskap på olika nivåer nuCoachning är helt enkelt processen att frigöra potentialen hos individer eller grupper i syfte att uppnå konkreta affärsresultat. Coachning innebär att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter, planering handling. Och aktionsplan för att nå målen. Genom att lyfta fram framgångar och lära av misstag, leder processen till en ny nivå av personlig effektivitet. Coachen hjälper medarbetaren att identifiera sina egna talanger och styrkor och att värdera dem. Slutresultatet är en individ eller grupp som fungerar mer effektivt och säkert och bidrar till ett starkare företag.

Coachande ledarskap enligt John Whitmore

John Whitmore, som grundade begreppet Coachande ledarskap, ställde alltid fyra frågor till sina medarbetare för att de skulle fundera igenom innan de tog tag i ny arbetsuppgift:

 1. Vad vill du?
 2. Hur ser det ut nu?
 3. Vad kan du göra?
 4. Vad kommer du att göra?

Kortfattat kan man säga att Coachande ledarskap och coachning handlar nästan om självklarheter för ett professionellt svenskt ledarskap. Som att som ledare vara närvarande och lyssna, ställa frågor, återkoppla, delegera och ge arbetsuppgifter. Allt för att få medarbetaren på företaget att prestera bättre genom ökad motivation, ansvarstagande och känslan av delaktighet.

Coachande ledarskap – att komma igång?

Här får du fem kortfattade och beprövade tips som du kan börja använda i din roll som ledare.

 1. Ställ frågor / var engagerad
 2. Släpp tyglarna / dela ut verktyg
 3. Återkoppla mål och delmål
 4. Ge ansvar / delegera
 5. Utmana medarbetarna / skapa insyn

Coachande ledarskap – viktigt för ny chef och ledare

Hur vägleder jag mina medarbetare så att de får tillgång till sin fulla potential, förbättrar sina resultat och ökar sin produktivitet? Hur kan jag hjälpa någon att hitta nya lösningar? Hur kan jag få andra att ta större ansvar i sin uppgift? Hur påverkar jag andra genom mitt sätt att fråga, vara och lyssna?

Att åstadkomma resultat genom andra. Som chef och ledare har du många ansvarstagande, bland annat för Dina medarbetares prestationer och resultat. Du ska kunna påverka dem att göra ett så bra arbete som möjligt för att nå uppsatta mål – målstyrt ledarskap. Du ska åstadkomma resultat genom andra. Här finns tydliga likheter med idrottens värld – coachen kan inte göra målen själv.

Coachande ledarskap leder till gott ledarskap

Gott ledarskap kan du som chef och ledare åstadkomma genom att tillämpa ett coachande ledarskap. Ett målinriktat ledarskap där medarbetare kan växa och ta eget ansvar. Motsatsen är auktoritärt ledarskap.

Professionellt ledarskap genom coachning

Professionellt ledarskap genom coachning i ledarsituationer har en avgörande positiv effekt på medarbetarnas motivation och förmåga att ta egna initiativ. Ett coachande ledarskap kännetecknas av att som ledarskapsstil bland olika ledarskapsstilar vara inspirerande och motiverande. Allt i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Du som ny som chef och ledare visar personlig omtanke genom att ofta ge stöd men också genom att ifrågasätta, dock i ett gott syfte, både för medarbetaren och för företaget.

I ett coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare

Genom att tillämpa ett coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare i att utvecklas i sina respektive roller. Genom högre delaktighet, engagemang och inte minst ömsesidig respekt. Med framgångsrik coachning kan du inspirera medarbetare till en ökad medvetenhet och ökat mod och ansvar för att öka sina prestationer och företagets mål men även sina egna mål.

Coachande ledarskap för chef och ledare

Ett coachande ledarskap innebär att stärka och utveckla sina medarbetare. Som chef och ledare innebär det för dig att dina medarbetarna mår bättre. Får högre motivation vilket är positivt för företaget och dess resultat. Du som ny som chef och ledare och som vill ha ett coachande förhållningssätt måste lära sig att i coachrollen växla. Och det mellan att vara instruktör – administrativt ledarskap, handledare men även mentor beroende på arbetssituationen och medarbetarnas individuella behov.

Coachande ledarskap för den effektive ledaren

Effektiva ledare skapar motivation i sina arbetsgrupper och team. Det leder i sin tur till nöjdare kunder genom nöjda medarbetare, och därmed ökad lönsamhet för företaget. Allra viktigast för en bra ledare är att fokusera på rätt saker och göra det på rätt sätt. Det handlar om medvetenhet, förståelse, bygga team, organisation och struktur. Och om att kunna coacha sina medarbetare så att teamet uppnår sina mål.

Utbildning i Coachande ledarskap ger dig följande:

 • Genomlysning av dina nyckelarbetsuppgifter bidrar till tydligare struktur i din roll – både gentemot medarbetare, chef och övriga i organisationen.
 • Tydlig bild framkallas av ditt team genom analys mellan de olika stegen.
 • Du lär dig hur du skall coacha olika individer i teamet med tillhörande coachningsplan över alla dina medarbetare
 • Du lär dig att få gruppen att vilja prestera toppresultat över tiden.
 • Du lär dig analysera teammedlemmarnas behov av stöd och instruktioner, och sätta tydliga mål för team och individ.
 • Du lär dig hantera medarbetare som upplever krav och tidspress.
 • Du lär dig hantera vardagskonflikter.
 • Du lär dig samtala om mål och prestation genom feedback på just prestationer.
 • Du lär dig genomföra medarbetarsamtal som ökar arbetsglädjen och motivationen.
 • Du lär dig coachning i vardagen.
 • Du lär dig skapa ett öppet positivt arbetsklimat med plast för konstruktiv feedback.
 • Du lär dig tidsplanering kopplat till målstyrning och uppföljning.

Coachande ledarskap – en förmån med avigsidor

Att styra ett företag med direktiv och kontroll börjar bli ett förlegat tillvägagångssätt. Istället har coachande ledarskap blivit en mer eftertraktad metod. Denna metod innebär att ledaren uppmuntrar personalen till att tänka fritt och kreativt kring företags-/organisationsfrågor. Det innebär att som chef i sitt ledarskap och chefskap ställa frågor till personalen. Och be dem lösa ett problem istället för att komma med ett färdigt direktiv.

Coachande ledare

Coachande ledare ska inte ge råd eller dirigera, utan lyssna in medarbetarens förslag. Och se dem som en tillgång i företaget eller organisationen. Rätt använt, ger detta stora möjligheter till nya, initiativrika lösningar samt medarbetare som känner sig uppskattade och kompetenta. I sin tur kan detta leda till att medarbetaren väljer att ta mer ansvar. Och lättare hittar motivationen för att fortsätta fungera inom sitt arbetsområde. Det frigör tid och får företaget eller organisationen att fungera mer effektivt.

Ett lyckat coachande ledarskap

Själva metoden härstammar från idrottsrörelsen, där en coach hjälper laget att sätta upp mål och gemensamt, som ett team, nå de uppsatta målen – målstyrt ledarskap. Det samma gäller för ett företag- att tillsammans verka för att uppnå resultat och utvecklas. På så vis ökar självinsikten och självkänslan hos den anställde. Det i sin tur medför att han fungerar bättre i gruppen. Ett lyckat coachande ledarskap skapar genom målinriktat ledarskap. En känsla av betydelse hos medarbetarna vilket ökar deras lojalitet för företaget eller organisationen. Genom metoden klargör du som ledare i ledarskapet ett förtroende för medarbetarna och deras kompetensutveckling och kunskaper. Även deras ansvarsområde på arbetsplatsen blir förtydligade.

Vetenskapliga utvärderingar av coachande ledarskap

Ph.D. Max Rapp Riccardi har genomfört vetenskapliga utvärderingar kring effekterna av coachande ledarskap och coachande förhållningssätt. Under åren 2008-2010 genomförde Riccardi, tillsammans med sina kollegor. En utvärdering inom området med 1289 chefer i flera Europeiska länder samt Kina. Utvärderingen gick ut på att deltagarna skulle tränas i coachning som ledarskapsfilosofi. Och därefter undersöka om deras träning resulterat i beteendeförbättringar hos cheferna.

Coachande ledarskap med coachande samtal

Resultatet visade att traditionella ledarutvecklingsprogram sällan leder till någon utveckling. Däremot ger coachande ledarskap med coachande samtal signifikanta förbättringar på chefernas beteenden. Analysen indikerade att metoden gav många fördelar som exempelvis blev cheferna bättre på att delegera och att lyssna. Det gav dem bättre självkännedom och självkänsla i sina roller som chefer/ledare. Kommunikationen upplevdes som förbättrad och flertalet uppgav ökad förståelse för medarbetarnas situationer. De positiva effekterna var både övertygande och pekar på att de ledare som utvecklat ett mer coachande ledarskap kan påverka medarbetarna och organisationskulturen på ett bra sätt.

Coachande ledarstil i ledarskapet

Chefsrollen har förändrats genom åren och idag ser chefsutövandet därför betydligt annorlunda ut än för bara ett par decennier sedan. Från att ha styrt sina medarbetare med direktiv och kontroll handlar chefsrollen idag om ett mer coachande ledarskap. Detta sätt att leda har visat sig framgångsrikt på många sätt. En coachande ledarstil i ledarskapet leder till mer självständiga och självgående medarbetare som i högre grad kan och vågar ta eget ansvar. Skillnaderna är stora mellan att coacha, leda och styra sin personal. Genom att använda coachning som metod i sitt ledarskap väcks oanade drivkrafter. Som hjälper medarbetare att använda sin fulla potential.

Coachande arbetssätt

Ett coachande arbetssätt passar den insiktsfulla och medvetna chefen som med en inre trygghet och mognad hjälper sin personal att växa som människa och bli mer medveten om sina egna unika tillgångar. Vår styrka som människa ligger i att själva hitta svaren och på detta sätt skapa en medvetenhet om våra inneboende möjligheter. Genom god självinsikt föds mod och lust inför nya utmaningar. Konsten med coachande ledarskap är att lyssna in och bekräfta snarare än att ge råd och styra. Att som chef våga släppa taget och lita på sina medarbetares förmågor skapar förutsättningar för ett eget ökat ansvar. Och som i sin tur ökar arbetsglädje och prestation.

Coachande frågor

Ett coachande ledarskap handlar om att vara närvarande och ta sig tid att lyssna på sina medarbetare. Med en sådan utgångspunkt faller det sig naturligt att ställa frågor som väcker tankar och ökar motivationen samt viljan att ta ett större ansvar som ett steg i en ökad delaktighet. Medarbetaren blir på så sätt mer självgående samtidigt som chefen coachar under resans gång. Genom att som chef ställa coachande frågor. Och visa på ett starkt engagemang växer medarbetaren och blir successivt mer och mer medveten om sina egna resurser. På så sätt kan en arbetsinsats med ökad effektivitet och bättre resultat ta plats vilket utgör en framgångsfaktor för hela verksamheten.

Chefskurs i coachande ledarskap

Genom att ta del av en chefskurs i coachande ledarskap kommer du förstå. Att den rätta vägen för framgång inte handlar om att komma med alla svaren. Utan istället inse att den sanna drivkraften föds ur ett fritt tänkande. Med utveckling och kreativitet som en naturlig följd. Jag behöver som medarbetare bli sedd och bekräftad för hur jag tänker och vad jag gör. Om utgångspunkten utgörs av denna insikt kommer resultat att uppnås som ingen tidigare trodde var möjliga. För vem kan känna sig bättre än medarbetaren själv. Coachande ledarskap handlar om att flytta fokus från chefsrollen och istället lägga det på medarbetaren. Vinsterna med detta förhållningssätt kommer visa sig snabbt.

 Ledarskapscoachning

Med ett coachande ledarskap utgår jag som chef från att mina medarbetare presterar som bäst när de själva får reflektera och finna svaren på egen hand. Att hitta lösningar på olika problem är ett viktigt led i att uppnå och utveckla ökad självinsikt och självkänsla. Ledarskapscoachning handlar om att coacha fram individens egen förmåga. Det handlar om att tro på att jag som chef genom det coachande samtalet frigör förmågor och resurser hos min medarbetare. Genom att ge av min tid och visa engagemang och empati i mötet föds viktig tillit gentemot varandra. Att visa att jag bryr mig och att jag tror på min medarbetares kapacitet gör hela skillnaden. Om jag som chef tvingar mig till resultat förlorar verksamheten på sikt medarbetare.

Coachande mentorskap

Coachande mentorskap hjälper dig som chef att släppa taget och kontrollen och istället lägga tilliten till att dina medarbetare klarar sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Den viktigaste resursen du har som chef är dina medarbetare. Och det är därför avgörande att du vågar lita på att de klarar och vill ta ansvar för sitt arbete. Om du som chef utövar ett coachande ledarskap ser du till att dina medarbetare mår bra genom att vara närvarande och lyssna på deras tankar samtidigt som konstruktiv kritik ges. Detta kommer utan tvekan öka deras motivation och därmed även prestation.

Coachande handledning på individnivå

För att ett coachande ledarskap ska få önskad effekt och genomslagskraft på allvar måste gemensamma lösningar bli en naturlig del av gemensamma mål med individen i centrum för gruppens bästa. Förutsättningar behöver skapas för att gruppen ska utvecklas och uppnå självständighet. Känslan av att stå på egna ben frigör energi och hjälper till att synliggöra var och ens talang men även en gemensam väg till målet. Om en coachande handledning på individnivå prioriteras med en fingertoppskänsla för de behov som råder ökar verksamhetens framgångsfaktorer.

Coachande är framtidens ledarskap

Det råder ingen tvekan om att coachande är framtidens ledarskap. Vinsterna är enorma både på individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå. Ett coachande ledarskap bildar vägar för en tydlig och effektiv kommunikation i alla led. Du som chef får mer tid och energi för att uppnå mål utan att behöva ha kontroll över varje beslut. I stället för att en person ansvarar för all styrning och kunskap tillvaratas varje individs kompetens som ett led till ökad effektivitet och kreativitet. En bra grund skapas för nödvändiga förändringsprocesser som en naturlig del av organisationsstrukturen.

Coachande föräldraskap

Det coachande samtalet utgår från tanken att varje individ bär en inneboende vilja att lära sig förstå sin omgivning som ett led i att bli självständig. Ett coachande ledarskap bollar tillbaka frågeställningar som hjälper medarbetaren att själv finna svaren. Principen är densamma för coachande föräldraskap. En önskan att ta ökat ansvar leder i sin tur till ökad prestationsglädje. En kunskapsbank för nya problemlösningar skapas. Som kan bidra till många nya kreativa lösningar till förmån för både individ och verksamhet.

Coachande ledarskap ett hållbart ledarskap

Det känns säkert självklart att coachande ledarskap ingår som en del i chefsutbildning. Det blir naturligt att ställa konstruktiva frågor till medarbetarna. För att på detta sätt hjälpa dem till egen problemlösning något som dessutom förbättrar förutsättningarna inför nya arbetsuppgifter. Utöver att närvara och lyssna är feedback en viktig komponent för att väcka lust och motivation. Exemplen är otaliga för att detta i sin tur leder till en högre prestationsnivå och ett ökat ansvarstagande. Sist men inte minst skapas en betydelsefull känsla av delaktighet. Detta är vad coachande ledarskap handlar om när det är som bäst – ett hållbart ledarskap.

Negativa aspekter av coachande ledarskap

Dock finns det några negativa aspekter av coachande ledarskap. Denna metod kräver tid och en omställning från ett direktiv-utförande-relation till en coachande relation kan bli problematiskt för både chefen och medarbetarna. Under tiden förändringarna sker kan ledarrollen upplevas som svag eller otydlig. Dessutom kan det finnas de på arbetsplatsen som inte vill bli coachade, utan vill ha tydliga och raka direktiv.

Ledarskapskurs i coachande ledarskap

Om ledaren dessutom inte coachar på ett bra sätt, fallerar medarbetarnas förtroende för chefen och självförtroende hos medarbetaren då den inte upplever den hjälp och det stöd som önskats. Det kräver m a o att chefen eller ledaren kontinuerligt går ledarskapskurs i coachande ledarskap för att tillvägagångssättet ska bli en hållbar ledarskapsutveckling för företaget eller organisationen.

Coachande ledarskap coachning

Coachande ledarskap