Coachande ledarskap

Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap

En ledarskapsutbildning innehåller ofta ett avsnitt om coachande ledarskap. Coachningen är en del av ledarskapet och handlar om att anta en mer informell ledarskapsstil. För att kunna coacha behövs utbildning och även en del mod. Du måste lära dig att delegera och våga släppa taget genom att låta människor ta eget ansvar. Din roll är att coacha under resan mot individens och organisationens mål.

Lärande under en utbildning i att coacha

Lärandet under en utbildning för ledare som tar upp coachning bygger på tron på att medarbetarna kan lotsa sig själva. Fördelarna med att du lär dig att coacha är många. Bland annat kommer den anställde att känna sig mer delaktig i företaget, nya utvecklingsmöjligheter för individen skapas och trivseln ökar. Medarbetaren kommer att känna sig värdefull när du som ledare lyssnar och lotsar denne framåt. Det är dock viktigt att coachningen sker på rätt sätt, vilket du lär dig under en utbildning i coachning för ledare. Låt därför en utbildning bli en naturlig del av din chefsutveckling.

Lär dig vad är coachning är genom utbildning

Ledarskapsutbildning lär dig att coachaUnder en ledarskapsutbildning får du lära dig vad praktisk coachning innebär. Du får samlade kunskaper om att coachning är processen att frigöra potentialen hos individer eller grupper. Syftet är att uppnå konkreta affärsresultat. Coachning innebär att identifiera mål, undanröja hinder, skapa möjligheter, planering handling. Under utbildningen får du verktyg för att skapa en aktionsplan för att nå målen. Genom att lyfta fram framgångar och lära av misstag, leder processen till en ny nivå av personlig effektivitet. Coachen hjälper medarbetaren att identifiera sina egna talanger och styrkor och att värdera dem. Slutresultatet är en individ eller grupp som fungerar mer effektivt och säkert och bidrar till ett starkare företag.

Ledarskapsutbildning tar upp grunderna i coachning

Ibland tar en ledarskapsutbildning upp John Whitmore. Han grundade begreppet Coachande ledarskap och ställde alltid fyra frågor till sina medarbetare innan de tog tag i ny arbetsuppgift. Han bad dem fundera över vad de vill, hur det ser ut just nu, vad kan de göra och vad de kommer att göra. Det verkar enkelt, eller hur? Kortfattat kan man säga att coachande ledarskap nästan handlar om självklarheter för ett professionellt svenskt ledarskap. I praktiken kan det dock vara knepigare. En utbildning i att coacha ger de kunskaper som du behöver för att omsätta teorin i praktiken.

Öva upp dina färdigheter

Du kan behöva öva upp de färdigheter som är mest användbara när det gäller att coacha. Dessa egenskaper handlar om att som ledare vara närvarande och lyssna, ställa frågor, återkoppla, delegera och ge arbetsuppgifter. Allt för att få medarbetaren på företaget att prestera bättre genom ökad motivation, ansvarstagande och känslan av delaktighet. En utbildning tar upp vikten av dessa kunskaper och lär dig använda dem. När du lärt dig att göra detta på rätt sätt kommer resultatet att bli motiverade och högpresterande medarbetare.

En ledarskapsutbildning ger ledningsverktyg

Under en ledarskapsutbildning som innehåller coachning går vi igenom vad ledningsverktyget coachning innebär. Du lär dig bland annat om fem kortfattade och beprövade tips som du kan börja använda direkt i din roll som ledare. Under utbildningen genomför vi övningar som öppnar upp för effektiv coachning. Du lär dig att ställa frågor och visa att du är engagerad. Du får insikter om hur du släpper på tyglarna och istället ger verktyg för att medarbetaren själv ska kunna agera. Att återkoppla mål och delmål är viktigt, vilket du lär dig, liksom att delegera och ge medarbetaren ansvar. Vad de olika stegen innebär i praktiken lär du dig under en ledarskapsutbildning som tar upp coachning.

Träna dig i coachande ledarskap genom utbildning

En ledarskapsutbildning är ett utmärkt tillfälle för dig att träna upp dina coachande färdigheter. Du lär dig saker som att vägled dina medarbetare så att de får tillgång till sin fulla potential, förbättrar sina resultat och ökar sin produktivitet. Du blir bättre på att hjälpa någon att hitta nya lösningar. Ditt sätt att lyssna, fråga och vara utvecklas. Dina färdigheter i coachning förbättras genom en utbildning och resultatet blir att dina medarbetare vågar ta större ansvar för sin uppgift.

Lär dig åstadkomma resultat genom andra

Man kan säga att du lär dig att åstadkomma resultat genom andra. Som chef och ledare har du många ansvarsområden, bland annat för dina medarbetares prestationer och resultat. Genom coachning kan du påverka dem att göra ett så bra arbete som möjligt för att nå uppsatta mål. Här finns tydliga likheter med idrottens värld. Coachen kan inte göra målen själv utan ska få andra att göra dem. Samma sak gäller i arbetslivet.

Coachande ledarskap under en ledarskapsutbildning

Att utbilda sig som ledare genom en ledarskapsutbildning är första steget mot ett gott ledarskap. Genom att du lär dig att coacha kan du som chef och ledare åstadkomma mer i ditt ledarskap. Resultatet blir ett målinriktat ledarskap där medarbetare kan växa och ta eget ansvar. Motsatsen är auktoritärt ledarskap. Professionellt ledarskap genom coachning i ledarsituationer har en avgörande positiv effekt på medarbetarnas motivation och förmåga att ta egna initiativ.

Lär dig om ledarskapsstilar

Under en utbildning tar vi även upp det här med ledarskapsstilar. Ett coachande ledarskap kännetecknas av att som ledarskapsstil vara inspirerande och motiverande. Allt i syfte att stimulera delaktighet och kreativitet. Du som ny som chef och ledare visar personlig omtanke genom att ofta ge stöd men också genom att ifrågasätta, dock i ett gott syfte, både för medarbetaren och för företaget. En ledarskapsutbildning innehåller workshops, där du får öva på att ifrågasätta på rätt sätt.

Utbildning för ledaren tar upp coachning

Genom att tillämpa ett coachande ledarskap stöttar du dina medarbetare i att utvecklas i sina respektive roller. Detta tas upp under en ledarskapsutbildning med inslag av coachning. Under utbildningen lär dug dig att högre delaktighet, engagemang och inte minst ömsesidig respekt leder framåt. Med framgångsrik coachning kan du inspirera medarbetare till en ökad medvetenhet och ökat mod och ansvar för att öka sina prestationer och företagets mål men även sina egna mål.

Ledarskapsträning i coachande ledarskap för ledare

Gå en utbildning och få ledarskapsträning i att utöva ett coachande ledarskap. Öva upp din förmåga i att coacha så att du stärker och utvecklar dina medarbetare. Det kommer att medföra att både du som chef och dina medarbetarna mår bättre. Personalen får högre motivation vilket är positivt för företaget och dess resultat. Om du vill utöva ett coachande förhållningssätt måste du skaffa dig kunskaper genom utbildning. Du behöver få reda på vilka verktygen för coachning är och även lära dig att tillämpa dem. Tänk på att du behöva lära di att vara både chef, ledare och mentor, beroende på arbetssituationen och medarbetarnas individuella behov.

Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap ger mer

Effektiva ledare skapar motivation i sina arbetsgrupper och team genom att de går ledarskapsutbildning. Det leder i sin tur till nöjdare kunder genom nöjda medarbetare, och därmed ökad lönsamhet för företaget. Allra viktigast för en bra ledare är att fokusera på rätt saker och göra det på rätt sätt. Det handlar om medvetenhet, förståelse, bygga team, organisation och struktur. Och om att kunna lära sig coacha sina medarbetare så att teamet uppnår sina mål.

Utbildning i Coachande ledarskap ger dig följande:

 • Genomlysning av dina nyckelarbetsuppgifter bidrar till tydligare struktur i din roll – både gentemot medarbetare, chef och övriga i organisationen.
 • Tydlig bild framkallas av ditt team genom analys mellan de olika stegen.
 • Du lär dig hur du skall coacha olika individer i teamet med tillhörande coachningsplan över alla dina medarbetare
 • Du lär dig att få gruppen att vilja prestera toppresultat över tiden.
 • Analys av teammedlemmarnas behov av stöd och instruktioner, och sätta tydliga mål för team och individ.
 • Du lär dig hantera medarbetare som upplever krav och tidspress.
 • Metoder för att hantera vardagskonflikter.
 • Du lär dig samtala om mål och prestation genom feedback på just prestationer.
 • Så genomför du medarbetarsamtal som ökar arbetsglädjen och motivationen.
 • Du lär dig coachning i vardagen.
 • Så skapas ett öppet positivt arbetsklimat med plast för konstruktiv feedback.
 • Du lär dig tidsplanering kopplat till målstyrning och uppföljning.

Utbildningsprogram i coachande ledarskap

Ett utbildningsprogram tar ofta upp coachning. Du lär dig att styra ett företag med direktiv och kontroll börjar bli ett förlegat tillvägagångssätt. Istället har coachande ledarskap blivit en mer eftertraktad metod. Denna metod innebär att ledaren uppmuntrar personalen till att tänka fritt och kreativt kring företags-/organisationsfrågor. Det innebär att som chef i sitt ledarskap och chefskap ställa frågor till personalen. Och be dem lösa ett problem istället för att komma med ett färdigt direktiv.

Ledarskapsutbildning med professionella utbildningsledare

Välj en ledarskapsutbildning med professionella utbildningsledare. Då får du rätt kunskaper, bland annat att coachande ledare inte ska ge råd eller dirigera, utan lyssna in medarbetarens förslag. Och se dem som en tillgång i företaget eller organisationen. Rätt använt, ger detta stora möjligheter till nya, initiativrika lösningar samt medarbetare som känner sig uppskattade och kompetenta. I sin tur kan detta leda till att medarbetaren väljer att ta mer ansvar. Och lättare hittar motivationen för att fortsätta fungera inom sitt arbetsområde. Det frigör tid och får företaget eller organisationen att fungera mer effektivt.

Du kan träna upp ditt coachande ledarskap

Under en utbildning ges tillfälle att träna på att coacha. Själva metoden som kan läras ut härstammar från idrottsrörelsen, där en coach hjälper laget att sätta upp mål och gemensamt, som ett team, nå de uppsatta målen – målstyrt ledarskap. Det samma gäller för ett företag- att tillsammans verka för att uppnå resultat och utvecklas. På så vis ökar självinsikten och självkänslan hos den anställde. Det i sin tur medför att han fungerar bättre i gruppen. Få kunskaper som understödjer ett lyckat coachande ledarskap. Då utvecklas en känsla av betydelse hos medarbetarna vilket ökar deras lojalitet för företaget eller organisationen. Genom metoden klargör du som ledare i ledarskapet ett förtroende för medarbetarna och deras kompetensutveckling och kunskaper. Även deras ansvarsområde på arbetsplatsen blir förtydligade.

Vetenskapliga utvärderingar av coachande ledarskap

Ph.D. Max Rapp Riccardi har genomfört vetenskapliga utvärderingar kring effekterna av coachande ledarskap och coachande förhållningssätt. Under åren 2008-2010 genomförde Riccardi, tillsammans med sina kollegor. En utvärdering inom området med 1289 chefer i flera Europeiska länder samt Kina. Utvärderingen gick ut på att deltagarna skulle tränas i coachning som ledarskapsfilosofi. Och därefter undersöka om deras träning resulterat i beteendeförbättringar hos cheferna.

Kompetensutveckling i coachande samtal

Resultatet visade att traditionella ledarutvecklingsprogram sällan leder till någon utveckling. Däremot ger coachande ledarskap med coachande samtal signifikanta förbättringar på chefernas beteenden. Analysen indikerade att metoden gav många fördelar som exempelvis blev cheferna bättre på att delegera och att lyssna. Det gav dem bättre självkännedom och självkänsla i sina roller som chefer/ledare. Kommunikationen upplevdes som förbättrad och flertalet uppgav ökad förståelse för medarbetarnas situationer. De positiva effekterna var både övertygande och pekar på att de ledare som utvecklat ett mer coachande ledarskap kan påverka medarbetarna och organisationskulturen på ett bra sätt. Se därför till att skaffa dig kompetensutveckling genom en ledarskapsutbildning i coachande samtal.

Ledarskapsutbildning ger dig den coachande stilen

Chefsrollen har förändrats genom åren och idag ser chefsutövandet därför betydligt annorlunda ut än för bara ett par decennier sedan. Det är därför som du behöver uppdatera dina kunskaper med en ledarskapsutbildning som ger dig moderna kunskaper. Från att ha styrt sina medarbetare med direktiv och kontroll handlar chefsrollen idag om ett mer coachande ledarskap. Detta sätt att leda har visat sig framgångsrikt på många sätt. En coachande ledarstil i ledarskapet leder till mer självständiga och självgående medarbetare som i högre grad kan och vågar ta eget ansvar. Skillnaderna är stora mellan att coacha, leda och styra sin personal. Genom att lära sig använda coachning som metod i sitt ledarskap väcks oanade drivkrafter. Som hjälper medarbetare att använda sin fulla potential.

Kunskaper om ett coachande arbetssätt

Skaffa dig utbildning som ger dig kunskaper om att utöva ett coachande arbetssätt. Ett coachande arbetssätt passar den insiktsfulla och medvetna chefen som med en inre trygghet och mognad hjälper sin personal att växa som människa och bli mer medveten om sina egna unika tillgångar. Vår styrka som människa ligger i att själva hitta svaren och på detta sätt skapa en medvetenhet om våra inneboende möjligheter. En ledarskapsutbildning gör att du får tid att reflektera över detta. Genom god självinsikt föds mod och lust inför nya utmaningar. Konsten med coachande ledarskap är att lyssna in och bekräfta snarare än att ge råd och styra. Att som chef våga släppa taget och lita på sina medarbetares förmågor skapar förutsättningar för ett eget ökat ansvar. Och som i sin tur ökar arbetsglädje och prestation.

Coachande frågor kan ställas under en ledarskapsutbildning

Ett coachande ledarskap handlar om att vara närvarande och ta sig tid att lyssna på sina medarbetare. Under en utbildning för ledare lär du dig att ställa de rätta frågorna, utan att verka påträngande. Med en sådan utgångspunkt faller det sig naturligt att ställa frågor som väcker tankar och ökar motivationen samt viljan att ta ett större ansvar som ett steg i en ökad delaktighet. Medarbetaren blir på så sätt mer självgående samtidigt som chefen coachar under resans gång. En utbildning lär dig hur du som chef ställer coachande frågor. Och visa på ett starkt engagemang växer medarbetaren och blir successivt mer och mer medveten om sina egna resurser. På så sätt kan en arbetsinsats med ökad effektivitet och bättre resultat ta plats vilket utgör en framgångsfaktor för hela verksamheten.

Chefsutbildning i coachande ledarskap

Genom att ta del av en chefsutbildning i coachande ledarskap kommer du förstå. Du får kunskaper i att den rätta vägen för framgång inte handlar om att komma med alla svaren. Du lär dig att inse att den sanna drivkraften föds ur ett fritt tänkande. Med utveckling och kreativitet som en naturlig följd. Jag behöver som medarbetare bli sedd och bekräftad för hur jag tänker och vad jag gör. Om utgångspunkten utgörs av denna insikt kommer resultat att uppnås som ingen tidigare trodde var möjliga. För vem kan känna sig bättre än medarbetaren själv. Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap handlar om att flytta fokus från chefsrollen och istället lägga det på medarbetaren. Vinsterna med detta förhållningssätt kommer visa sig snabbt.

Träna dig i ledarskapscoachning

Under en bra ledarskapsutbildning kan du få god träning i att coacha som ledare. Med ett coachande ledarskap utgår jag som chef från att mina medarbetare presterar som bäst när de själva får reflektera och finna svaren på egen hand. Att hitta lösningar på olika problem är ett viktigt led i att uppnå och utveckla ökad självinsikt och självkänsla. Ledarskapscoachning handlar om att lära sig att coacha fram individens egen förmåga. Det handlar om att tro på att jag som chef genom det coachande samtalet frigör förmågor och resurser hos min medarbetare. Genom att ge av min tid och visa engagemang och empati i mötet föds viktig tillit gentemot varandra. Att visa att jag bryr mig och att jag tror på min medarbetares kapacitet gör hela skillnaden. Om jag som chef tvingar mig till resultat förlorar verksamheten på sikt medarbetare.

En ledarskapsutbildnings programpunkter kan variera

En ledarskapsutbildning kan innehålla olika programpunkter om coachning. Ett inslag kan handla om mentorskap. Coachande mentorskap hjälper dig som chef att släppa taget och kontrollen och istället lägga tilliten till att dina medarbetare klarar sina arbetsuppgifter på ett tillfredsställande sätt. Den viktigaste resursen du har som chef är dina medarbetare. Lär dig därför att det är avgörande att du vågar lita på att de klarar och vill ta ansvar för sitt arbete. Om du som chef utövar ett coachande ledarskap ser du till att dina medarbetare mår bra genom att vara närvarande och lyssna på deras tankar samtidigt som konstruktiv kritik ges. Detta kommer utan tvekan öka deras motivation och därmed även prestation.

Utbildning med pedagogik

Välj en ledarskapsutbildning där utbildningsledaren använder god pedagogik. Då blir det lättare att utveckla din coachning. För att ett coachande ledarskap ska få önskad effekt och genomslagskraft på allvar måste gemensamma lösningar bli en naturlig del av gemensamma mål med individen i centrum för gruppens bästa. Förutsättningar för att gruppen ska uppnå självständighet och bli utvecklad behöver bli möjlig. Du kan behöva utbildning för att komma i mål. Känslan av att stå på egna ben frigör energi och hjälper till att synliggöra var och ens talang men även en gemensam väg till målet. Om en coachande handledning på individnivå blir prioriterad med en fingertoppskänsla för de behov som råder ökar verksamhetens framgångsfaktorer.

Föreläsning om coachning

Det råder ingen tvekan om att coachande är framtidens ledarskap, vilket du får höra under en föreläsning om coachning. Vinsterna är enorma både på individnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå. Ett coachande ledarskap bildar vägar för en tydlig och effektiv kommunikation i alla led. Du som chef får mer tid och energi för att uppnå mål utan att behöva ha kontroll över varje beslut. En ledarskapsutbildning med coachning är därför väl investerad tid. I stället för att en person ansvarar för all styrning och kunskap kan varje individs kompetens bli ett led till ökad effektivitet och kreativitet. En bra grund uppstår för nödvändiga förändringsprocesser som en naturlig del av organisationsstrukturen.

Utveckla dina coachande färdigheter

En ledarskapsutbildning hjälper dig att ta tillvara och utveckla dina coachande färdigheter. Det coachande samtalet utgår från tanken att varje individ bär en inneboende vilja att lära sig förstå sin omgivning som ett led i att bli självständig. Ett coachande ledarskap bollar tillbaka frågeställningar som hjälper medarbetaren att själv finna svaren. Principen är densamma i all coachning, vilket du lär dig under en utbildning. En önskan att ta ökat ansvar leder i sin tur till ökad prestationsglädje. En kunskapsbank för nya problemlösningar uppstår, som kan bidra till många nya kreativa lösningar till förmån för både individ och verksamhet. Genom träning kan du utveckla dina coachande färdigheter.

Ledarskapsutbildning lär dig om hållbart ledarskap

Det känns säkert självklart att coachande ledarskap ingår som en del i ledarskapsutbildning. Det blir naturligt att lära sig att ställa konstruktiva frågor till medarbetarna. Genom utbildningen har du lärt dig hur du gör för att personalen ska finna sin egen problemlösning. Detta förbättrar förutsättningarna inför nya arbetsuppgifter. Utöver du får lära dig att närvara och lyssna är utvecklar du dina färdigheter i feedback. Det är en viktig komponent för att väcka lust och motivation. Exemplen är otaliga för att detta i sin tur leder till en högre prestationsnivå och ett ökat ansvarstagande. Sist men inte minst skapar du en betydelsefull känsla av delaktighet. Detta är vad coachande ledarskap handlar om när det är som bäst – ett hållbart ledarskap.

Utbildning ger effektiv inlärning

En ledarskapsutbildning är ett mycket effektivt sätt att lära sig om coachning. En utbildning har ett programinnehåll som främjar inlärning och ger dig nya synvinklar. Bland annat får du insikter om att coachning kanske inte passar i alla lägen. Det finns några negativa aspekter av coachande ledarskap. Metoden kräver tid och en omställning från ett direktiv-utförande-relation till en coachande relation. Utan att ha gått utbildning först är det inte alla som förstår detta och då kan det bli problematiskt för både chefen och medarbetarna. Under tiden förändringarna sker kan ledarrollen verka svag eller otydlig. Dessutom kan det finnas de på arbetsplatsen som inte vill bli coachade, utan vill ha tydliga och raka direktiv. Skaffa dig därför kunskaper genom utbildning inom coachning, det kommer att bespara dig onödiga missförstånd.

Ledarskapsutbildning i coachande ledarskap ger mer

En utbildning för ledaren är som en vitamininjektion i ledarskap. När din ledarskapsutbildning dessutom innehåller ett avsnitt om coachning får du en mycket heltäckande bild av ledarskapet. Du behöver lärdomar om hur du coachar på ett bra sätt, annars fallerar medarbetarnas förtroende för dig. Medarbetaren kan uppleva att han eller hon inte får den hjälp och det stöd som önskats. Det kräver m a o att chefen eller ledaren kontinuerligt går utbildning i coachande ledarskap för att tillvägagångssättet ska bli en hållbar ledarskapsutveckling för företaget eller organisationen.Coachande ledarskap del av ledarskapsutbildning Lär dig därför utöva ett gott coachande ledarskap!