Funktionellt ledarskap

Funktionellt ledarskap enligt Max Weber

Funktionellt ledarskap nuDet finns en mängd olika sätt att utföra ledarskap på. Och många åsikter om hur man ska utforma det på bästa sätt. Ett ledarskap är ofta starkt präglat av ledarens personlighet och erfarenheter. Men det är inte bara själva ledaren som skapar ledarskapet. Ett funktionellt ledarskap är en syn på ledarskap. Som innebär att man ser ledarskapet som en funktion av gruppen man leder.

Enligt den berömda sociologen Max Weber. Berodde ett lyckat ledarskap på i hur hög grad en ledare kan få sina underordnade att tro på legitimiteten i dennas maktinnehav. Han presenterade tre olika ledartyper. Som han menade var idealtyperna av ett ledarskap: rationellt ledartyp, traditionell ledartyp och karismatiskt ledartyp.

Rationell ledartyp

En rationell ledartyp baseras på att de underordnade tror på en slags fastställd ordning. Och på att ledaren har befogenhet att ge anvisningar för att upprätthålla denna ordning. Den som utövar en rationell ledartyp måste därför utstråla en stark och trovärdig auktoritet. Och ge sina medarbetare tydliga direktiv. En traditionell ledartyp har auktoriteten grundad på en tro på tradition och på legitimiteten i att på traditionellt sätt utse en eller flera makthavare. Den som utövar en traditionell ledartyp har fått ett stort förtroende och har mycket att leva upp till i sitt ledarskap. Den sista ledartypen som Weber beskriver är en karismatisk ledartyp. Den grundar sig på en stark hängivenheten för en person, som framstår som en hjälte eller förebild. En karismatisk ledartyp har ofta en stark framtoning och en förmåga att få trogna efterföljare. Dessa typer kan ses som exempel på hur ett funktionellt ledarskap kan uppstå.

Olika ledartyper

Webers olika ledartyper säger något om auktoritetens betydelse för ledarskapet och om på vilka olika sätt man skaffar sig förtroende över en grupp. Men Webers olika ledarskapstyper är idealbilder som sällan uppnås till fullo i verkligheten. Ledarskapet är oftast mer komplext och kräver anpassning. I ett funktionellt ledarskap är ledarskapet först och främst en funktion av och för en grupp där ledaren står för samordning och har uppgiften att på bästa sätt hjälpa och guida gruppen till att göra ett så bra arbete som möjligt. Ett funktionellt ledarskap fokuserar inte bara på vinster och mål utan är i högsta grad fokuserat på arbetet att nå dit och att göra gruppen införstådda på detta. I ett funktionellt ledarskap arbetar man tillsammans men på olika nivåer och med olika uppgifter.

Ett funktionellt ledarskap skapar harmoni

Ledarskapet något man förvärvar genom att på olika sätt vara en förebild och en inspiration för sina medarbetare och gruppmedlemmar. I ett funktionellt ledarskap är ledarens roll inte främst att ge order och utöva makt utan att koordinera gruppen. Ett funktionellt ledarskap skapar harmoni och ett välfungerande arbete mellan olika delar av en organisationen eller ett företag. Webers teorier om de tre idealiska ledartyperna rationell ledartyp, traditionell ledartyp och karismatisk ledartyp är exempel på hur olika typer av ledare kan uppstå som en konsekvens av hur gruppen uppfattar ledarens legitimitet. Ett ledarskap är starkt beroende av en välfungerande grupp som präglas av ett gott samarbete. Starka grupper ledda av en respekterad ledare är ofta nyckeln till att lyckas som företag eller organisation.