Ledarskap inom vård och omsorg

Ledarskap inom vård och omsorg – ledarna är oftast de som får ta största smällen av kritik. Då det inte går som planerat för en verksamhet eller organisation. Det är inte särskilt konstigt då de har huvudansvaret för vilket resultat som levereras. Dock kan det finnas flera förklaringar till att resultatet inte blivit som förväntat.

Förutsättningar

Speciellt inom offentlig sektor finns det andra reglementen, vilka bland annat bestäms av våra politiker, som dessa chefer och ledare måste följa. När vi idag pratar om ledarskap inom vård och omsorg är det lätt att kritisera ledningen. Utan att egentligen veta vilka förutsättningar de sitter på.

Rätt chefsutbildning viktigt

Den svenska offentliga vården har under lång tid fått ta kritik för att vara ineffektiv. Många anser att det beror på bristande ledarskap inom vård och omsorg och att de aktuella cheferna fördelat och använt de redan begränsade ekonomiska resurserna på ett felaktigt sätt.

Förutsättningarna vårdens ledare

Ledarskap inom vård och omsorg och rser i ledarskap och styrningEn förklaring till det eventuellt försvagade ledarskapet inom landsting och kommun kan vara att just förutsättningarna har förändrats för våra chefer. Detta är dock inte något det talas mycket om. Då det oftast är enklare att skylla på dåligt chefskap eller utebliven chefsutbildning. Att de ändrade förutsättningarna har påverkat arbetssituationen för våra chefer inom den offentliga sektorn. Har kunnat konstateras av bland annat Arbetsskyddsstyrelsen med flera.

Ny i rollen

Att vara ny som chef är en stor utmaning och kräver stort ansvarskännande av den som sitter på befattningen. Chefsrollen, oberoende inom vilket yrkesområde du är verksam, innebär att vara den aktuella arbetsgivarens företrädare. Och vara en del av organisationens ledningssystem.

Ledarskap inom vård och omsorg

När det kommer till ledarskap inom vård och omsorg handlar det dock även om att kunna svara till våra politikers krav. Att hitta ett sätt att bedriva verksamheten på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Och samtidigt hålla en god kvalité. Att finna en balans mellan politiken samt verksamhetens inre- och yttre kvalité. Som arbetsmiljö och omgivningens behov, kräver en ständigt pågående ledarskapsutveckling med bra chefsutbildning.

Specifik chefsutbildning

För chefer som bedriver ledarskap inom vård och omsorg. Är det särskilt viktigt att erbjuda specifika en chefsutbildning. Då kraven och förväntningarna på denna roll ser annorlunda ut. Gentemot chefer inom den privata sektorn. Det är av största vikt att en organisation skapar en plattform för att kunna anpassa verksamheten efter förändrade förutsättningar.

Effektivitet inom organisation är den mest grundläggande faktorn. För att kunna utöva ett gott ledarskap. Det är sedan upp till cheferna att arbeta mot förnyelse och ständig effektivisering. Samt att ha en förmåga att ta tillvara på och utveckla den potential som finns i verksamheten.

Ledarskap i vården

Ledarskapet inom vård och omsorg är beroende av arbetsgivare vilka ger dessa rättvisa förutsättningar till att kunna möta de förväntningar. Men även krav som ställs på rollen. Det kan innebära en god arbetsmiljö med en rimlig arbetsbelastning och tillgång till resurser som främjar utveckling samt ger administrativt stöd. Tyvärr fallerar detta i praktiken då ett administrativt ledarskap inom vård och omsorg. Sällan får möjligheterna till att kunna utöva sitt ledarskap i vården. Som önskat just på grund av att grundförutsättningarna ofta är orimliga. Många saknar också chefsutbildning.

Offentliga sektorn

Att arbeta som chef inom kommun och landsting är något som i dagsläget tyvärr inte lockar många kommande eller nuvarande ledare. Den offentliga sektorn har tyvärr ett dåligt rykte bland många och de flesta väljer hellre att jobba inom den privata sektorn.

Några förklaringar till detta kan vara den pågående mediebilden av exempelvis ledarskap inom vård och omsorg. Medias rapporter angående området handlar ofta om negativa sidor som besparingar och andra mer olyckliga händelser.

Chefer inom kommun och landsting har också över tid haft lägre lön än inom den privata sektorn. Vilket med all säkerhet även påverkat rollens rykte. Numera börjar detta att jämna ut sig vilket förhoppningsvis kan öka attraktionskraften för ledarskap inom vård och omsorg.

Ledarskap

En stor skillnad mellan ledarskap inom privat sektor och ledarskap inom vård och omsorg är problemet med för stora arbetsgrupper. Chefer inom den offentliga sektorn kämpar ofta med ansvaret över för stora grupper. Detta gör det inte bara svårare för dessa att skapa fungerande relationer med sina medarbetare. Utan ger även en ökad risk för utbrändhet och mobbing inom gruppen.

Många av dessa chefer upplever också att de har mindre handlingsfrihet och saknar chefsutbildning. I och med en minskad möjlighet till att styra verksamheten i önskad riktning. Jämfört med chefer och ledare utanför välfärdssektorn.

Ledarskapsutveckling

I och med den offentliga sektorns dåliga rykte och de sämre villkoren för dess chefer. Har ett länge vilande problem börjat växa sig större och det snabbt. En generationsväxling står vid dörren och behovet av nya chefer och ledare börjar bli mer och mer påtagligt.

Det diskuteras flitigt om hur man skulle kunna göra bland annat ledarskap inom vård och omsorg mer attraktivt för unga på frammarsch. Ett steg är att försöka anpassa förutsättningarna och villkoren mer efter chefernas behov. Samt att chefernas roll inom det offentliga synliggörs och lyfts upp på ett annat sätt än tidigare.

Chefsutbildning är också något det borde satsas mer på då det finns stor vinning i att ta tillvara på de existerande talanger som redan finns inom organisationen.

Chefsutbildning

Offentliga verksamheter är mer komplexa än privata. Det ställer större krav på dig som chef, som utövar exempelvis ledarskap inom vård och omsorg, att ha den nödvändig kompetensutveckling som gör att du fixar jobbet. Ledarskapsutbildningen ny som chef kan hjälpa dig så att du kommer på rätt köl. Men sedan är det upp till dig att hela tiden sträva efter ledarskapsutveckling på alla vis du kan. Att ha en chefsroll inom en kommun eller ett landsting är en stor utmaning. Som innebär tufft jobb men också ett stimulerande ledarskap i vardagen.

Ledarskap är ett ärofyllt uppdrag

Att axla ett ledarskap inom vård och omsorg är ett ärofyllt uppdrag som du som chef ska känna dig stolt över. Du arbetar för medborgarna och uträttar saker som betyder väldigt mycket för andra. Vare sig din drivkraft är att representera människor i din omgivning.

Och vara deras röst eller om du går igång på utmaningen och sektorns komplexa uppbyggnad. Så är detta en roll du ska känna stolthet över och kämpa för att förbättra. Du gör en viktig insats som alla runt omkring kanske inte alltid uppskattar men som inte är desto mindre värd.