Målstyrt ledarskap

Målstyrt ledarskap stärker individen och verksamheten

Målstyrt ledarskap ledarskapsutvecklingMed målstyrt ledarskap utvecklas lagarbetet. Att ha en klar bild av vad målet är, underlättar att verkligen uppnå målet. Att se ljuset i tunneln ger hopp, och en realistisk bild av hur målet ska uppnås, och att det verkligen kommer att ske. Ledarskap som strävar efter tydliga mål stärker både individen och verksamheten. Individen blir mer självständig. Och flera effektiva individer bildar en fungerande och framgångsrik rörelse.

Målstyrt ledarskap innebär planering

Med målet i sikte är det lätt för medarbetare att veta vad de ska prioritera. Oklarheter gör så att det skapas en osäkerhet som genomsyrar resultatet. Målstyrt ledarskap innebär att man sätter upp en planering. Den bollas sedan med arbetslaget, för att se om den ligger inom rimliga gränser. Gemensamt sätts ett mål upp, som alla är motiverade till att uppnå.

Målstyrt ledarskap leder till kompetensutvecklingen

Med målstyrt ledarskap kommer kompetensutvecklingen att stiga. När människor får ansvar för en uppgift som kommer bidra till det gemensamma slutresultatet. Ökar motivationen och arbetsmoralen blir bättre. När ett mål sätts upp, eftertraktar samtliga en förbättring. Kontinuerligt kommer nya mål att sättas upp. Och hela verksamheten kommer att hamna i en god cirkel mot ständiga framsteg. När nya mål sätts upp förändras arbetsmiljön, vilket uppskattas av medarbetare. Ett varierande arbete, med ett arbetslag som lyckas och som det går framåt för, ger ett bra arbetsklimat.

Målstyrt ledarskap innebär tydliga anvisningar

När en plan sätts upp kommer arbetet bli enklare. Målstyrt ledarskap innebär tydliga anvisningar som gör det lättare att fokusera och leverera. Att sedan få en god återkoppling och verkligen se resultat, eggar och peppar medarbetare till att fortsätta på samma bana. När målet står i fokus, och uppnås, kommer motivationen och engagemanget att öka. En stark ledare smittar av sig, och starka medarbetare kommer att bilda en stark verksamhet. Med målstyrning och en tydlig planering är det lätt att ligga steget före. Ett strukturerat arbetssätt skapar en säker arbetsmiljö. Genom att ha ett mål, och att uppnå sitt mål kommer man ständigt ligga i framkanten och utvecklas för framtida förändringar.

Utan ett målstyrt ledarskap tappar man fokus i arbetet

Att arbeta utan tydliga mål är som att köra på nya vägar utan karta eller GPS och ändå hoppas hitta rätt. Oavsett vilken organisation man arbetar inom, sätter målen ramarna för vad som ska uppnås. Målen anger riktningen för samtliga som arbetar inom organisationens väggar, och ska säkerställa att alla de enheter som utgör organisationen länkas samman till ett mätbart resultat. Utan ett målstyrt ledarskap riskerar man att tappa fokus i arbetet, mista viktig motivation hos medarbetarna samt att ha dåliga förutsättningar för uppföljningar.

Målstyrt ledarskap i rollen som chef

Genom att arbeta med målstyrt ledarskap kan man som chef använda sig av de formulerade målen för att driva sin verksamhet i rätt riktning. Med målen som en röd tråd genom alla aktiviteter. Är det lätt att hitta vägen både i med- och motvind. Om alla vet vart man är på väg är det lättare att tillsammans ta sig över svårigheter på vägen. Det finns också utrymme att ifrågasätta och finna nya sätt att arbeta. Eftersom kompassen hela tiden visar vart man är på väg. Tydliga och väl kommunicerade mål skapar en trygghet bland medarbetare, och goda grunder för kvalitativ uppföljning av det arbete som gjorts.

Målstyrt ledarskap kräver kommunikation

Att arbeta med målstyrt ledarskap inom en organisation kan vid en första anblick tyckas lätt. Men kräver en hel del förarbete, disciplin och kommunikation för att få rätt effekt. Målen behöver förstås av alla inblandade, och bakgrunden till målen behöver vara tydlig. När de övergripande målen är formulerade behöver de brytas ner i greppbara delmål. Så att samtliga medarbetare är medvetna om vad målen innebär för deras arbete. Det krävs också goda system för att identifiera när målen är nådda. Eller att man är på väg åt fel håll och behöver styra om. God kommunikation av målen i alla nivåer i organisationen. Samt en uppföljning som är tydligt kopplad till målen är av stor vikt.