Coachning

Coachning som verktyg i ledarskap

Coachning ledarskapCoachning kan blir din ledarstil? Som chef är det helt upp till dig vilken typ av chefskap du väljer att utöva. Den ”typiska” chefen och dennes ledarstil har på senare år börjat ifrågasättas. Och ett mer modernt ledarskap har vuxit fram. Coachning är inget nytt fenomen. Detta begrepp och tankesätt är taget från idrottens värld. Där en tränare eller lagledare har som uppgift att leda laget mot seger.

Grundaren till begreppet coachning är den forne racerförarstjärnan John Whitmore. Vars coachande ledarskap står på fyra olika ben: mål, verklighetsuppfattning, valmöjligheter samt handling. Han ställer fyra coachande frågor till sina medarbetare. Vad vill du? Hur ser verkligheten ut just nu? Vad kan du göra? Och vad kommer du verkligen att göra? Lär dig mer om att coacha på en utbildning för ledare.

Coachning är en informell ledarstil

Med en skicklig ledare och ett coachande ledarskap kan en grupp människor uppnå resultat som annars inte hade varit möjliga. Coachning är en informell ledarstil där fokus ligger på medarbetarens vilja att lära och utvecklas. Ett coachande arbetssätt uppmuntrar medarbetaren till att tänka fritt då ledaren inte kommer med alla svaren. Detta leder i de flesta fall till oanade lösningar samtidigt som det frigör personalens resurser och potential. Att som chef direkt leverera svar på problem som uppstår. Stoppar medarbetaren till att tänka själv och stjälper mer än vad det hjälper.

Grunden i ett coachande ledarskap

Grunden i ett coachande ledarskap är att se medarbetaren som den person vilken bäst ser sina egna möjligheter och som känner sig själv bäst. Coacher som hjälper sitt team att se problem ur nya synvinklar och perspektiv är också de som är mest framgångsrika. Coachning handlar om att visa på vilka möjligheter som finns och vilka konsekvenser som kan uppstå utifrån olika alternativ. Genom att ledaren utövar ett coachande ledarskap. Frigörs även mycket dyrbar tid denna kan ägna åt strategiskt arbete och långsiktig planering. Då personalen själva får jobba med att hitta fungerande lösningar kan chefen få tid till att vara just chef.

Coachning kopplat till självkänslan

Coachning som metod effektiviserar inte enbart arbetet och sparar tid utan ger också mer lojal och engagerad personal. Alla medarbetare behöver bli sedda och uppskattade för vad de gör och vilka de är. Därför är beröm och feedback en oerhört stor del inom coachande ledarskap. Inom coachning är målet att öka självinsikten. Och självkänslan hos varje medarbetare för att denne i sin tur ska fungera bättre i grupp. Ett lyckat ledarskap leder till att de anställda får större självförtroende. Och känner en delaktighet och ett inflytande över arbetets riktning samt resultat.

Coachande ledarskap leder till ökat självförtroende

Ledarskapskonsult Elisabeth Henriksson från den psykologiska institutionen vid Stockholms Universitet är en av dem som skrivit en uppsats om coachning och dess process i livs- och karriärplanering. I uppsatsen ”Vem är jag? Vad kan jag? Vad vill jag?” konstaterar hon att coachande handledning kan beskrivas som en informell ledarfilosofi med utgångspunkt i individens eller medarbetarens egen vilja till lärande och utveckling. Henriksson fastslår också att ett coachande ledarskap brukar leda till ökat självförtroende, personlig mognad och självtillit hos den som coachas. Den chef som inte vill se dessa egenskaper hos en medarbetare har således valt fel yrkesroll och borde inte arbeta som chef.

Individuell coachning, mentorskap och coachande

Det kan råda viss förvirring kring skillnaderna mellan de olika begreppen coachande mentorskap, coachande ledarskap och individuell coachning. Ett mentorskap är när en senior person inom samma yrkes-ram ger tips och råd. Det kan till exempel handla om att den erfarna personaldirektören stöttar en ny personalansvarig med hur denne kan förhålla sig i olika situationer. Ett coachande ledarskap är när chefen ställer frågor. Och stöttar medarbetaren till att hitta egna lösningar istället för att ge order och hårda direktiv. En coach kan också hjälpa en person individuellt att till exempel utvecklas i den egna yrkesrollen eller att nå specifika mål.

Olika roller inom coachning och coachande ledarskap

Boken ”Coaching – att hjälpa ledare och medarbetare att lyckas”, som är skriven av Morten Emil Berg. Tydliggör dessa olika roller inom coachning och coachande ledarskap med ett lättförståeligt exempel: Om du vill lära dig cykla kan du vända dig till en terapeut, konsult, mentor eller coach. Terapeuten uppmuntrar dig till att tala om din rädsla för att lära dig cykla. Konsulten förklarar för dig hur du ska göra när du cyklar. Mentorn hoppar själv upp på cykeln och visar dig hur ska göra. Medan coachen uppmuntrar dig att själv testa att cykla för att sedan springa bredvid tills du lärt dig detta. Att coacha är inte att lösa problem utan att uppmuntra andra till att själva lösa dessa.

Olika roller inom coachning och coachande ledarskap

Alltför många lever fortfarande kvar med föreställningen att chefen ska vara den som sitter inne med alla svar. Med så är inte fallet och ska heller inte vara. En chefs uppgift är inte att kunna allt utan att få fram det bästa i varje medarbetare. Att någon som är ny som chef lär sig coachande ledarskap kan göra en enorm skillnad på en hel arbetsplats. Olika roller inom coachning och coachande ledarskap blir både roligare och enklare att hantera och ger denne tid till att ägna sig åt det som verkligen är viktigt.

Coachning kan sägas vara en metafor

Ordet coach är sprunget ur det ungerska ordet kocs, som betyder vagn. Ursprungligen användes ordet för att beskriva engelskans ord för kuskar och vagnar. Men under 1800-talet började studenter använda uttrycket för att benämna lärare som hjälpte dem fram till deras akademiska examen. Senare började också uttrycket nyttjas i idrottssammanhang där idrottsledarna fick namnet coach. Coachning kan sägas vara en metafor för någon som fraktar människor till en plats de önskar nå.
Vad än inom vilket område detta ord används är coachande ledarstilar och coachande ledarskap. Mest framgångsrika och kan påvisa störst personlig utveckling på individnivå än något annat ledarskap.

Coachande är framtidens ledarskap

Coachande är framtidens ledarskap vilket också fler och fler chefer och ledare verkar förstå och ta på allvar. Coachning har så otroligt många fördelar och skulle kunna ta mängder av företag mot nya höjder. I och med ett stundande generationsskifte kommer coachande ledarskap med all säkerhet bli allt vanligare och användas i större utsträckning än tidigare. Detta kommer garanterat även att underlätta chefsrollens ansvar och uppgifter och minska dess onödiga komplexitet. Förhoppningsvis lockas då också fler människor med ”rätt” egenskaper och förutsättningar att bli bra ledare. Som i dagsläget upplever rollen alltför betungande, till att våga axla rollen.