Effektivt ledarskap

Ledarskapsutbildning ger ett effektivt ledarskap

Hur uppnår du ett effektivt ledarskap i vardagen? Steg ett är att boka in dig på en ledarskapsutbildning. En sådan utbildning för ledare innehåller många olika delar, där summan av delarna utmynnar i ett effektivt och empatiskt ledarskap. Du lär dig om ledarstilar och att det finns många olika typer av ledare. Utbildningen tar upp dessa ledares olika karaktärsdrag och du ser tydligt vad som formar  varje ledarskapstyp. På detta sätt kan du själv komma fram till din egen ledarstil.

Utmana dina ledarkvaliteter under utbildningen

En ledarskapsutbildning vill utmana dig som ledare och få dig att vrida och vända på dina kvaliteter som ledare. Det finns inget facit för hur du blir en bra ledare. Dock finns där några gemensamma kvaliteter du bör lära dig att utveckla, om du vill bli långvarig i rollen. En utbildning i ledarskap tar upp två av dessa; nämligen att vara effektiv och att prioritera. Ett effektivt ledarskap är att fråga sig själv vad som behöver göras. För att lyckas med detta behöver du kunskap om metoder för att identifiera vilka uppgifter som är viktiga. Du lär dig att rangordna dem i turordning och sedan beta av en efter en. Samtidigt måste du kunna vara flexibel och se över dina prioriteringar så att de fortfarande överensstämmer med situationen. Detta helikopterperspektiv får du även kunskap om under en utbildning i ledarskap.

Lär dig att bli ännu mer effektiv

När du utbildar dig i ledarskap får du kunskaper som gör att du blir effektivare i ditt ledarskap. Ett exempel är att du får öva på att fatta beslut. Som ledare är din uppgift att ta beslut. Ibland kan dessa beslut vara svåra men, inte desto mindre måste du kunna ta dem. Med goda sakkunskaper och  kunskap om modeller för beslutsfattande vågar du ta även de besvärliga besluten. En ledarskapsutbildning hjälper dig att finna ditt mod. Det kommer att hjälpa dig att inte alltid fundera över vad styrelsen, ägaren av företaget, anställda eller de andra intressenterna vill att du ska ta för beslut.

Kompetenser som gör dig modig

Dina kompetenser gör att du istället vågar utgå ifrån vad som är bäst för verksamheten och din personal.  När besluten sedan är tagna måste du också kunna stå för dem. En konsekvens av dina nya lärdomar är att du lärt dig att vara tydlig. Genom att du är tydlig med vem som har ansvaret för att verkställa besluten blir det enklare att genomföra dem. Med övning blir du en skicklig beslutsfattare, som med tiden blir alltmer effektiv. Du kan utvärdera dina beslut och följer upp dem kontinuerligt.

En ledarskapsutbildning öppnar nya möjligheter

En ledarskapsutbildning öppnar nya möjligheterNär du går en ledarskapsutbildning kommer en ny värld av kunskaper och know-how att öppna sig för dig. Detta i sin tur gör att du kan se se möjligheter, inte problem. I innehållet i en utbildning för ledare  hittar vi att lära sig ett nytt synsätt och få ett nytt mindset. Ledarskaps handlar om att skapa resultat och det gör du om du fokuserar på att utveckla möjligheter, inte genom att enbart lösa problem. Problem behöver få en lösning, men du måste även få tid till att prova nya saker och använda nya lärdomar. Du behöver hålla dig á jour med omvärldens förändringar och dess utveckling. Med jämna mellan behöver du därför se över din kompetens och se om något måste bli uppdaterat eller kompletterat.

Effektivt ledarskap genom kompetensutveckling

Lär dig som ledare att identifiera dessa förändringar och fråga dig själv hur de kan främja ditt ledarskap. Ta hjälp av en utbildningsarrangör och be om att få en sammanställning över innehållet i olika ledarskapsutbildningar. Använd dessutom gärna dina medarbetare och för en dialog om hur ni kan skapa nytta av ny kunskap, ny teknik, nya strukturer och hela tiden kompetensutveckla er. Det gäller både dig som ledare och dina medarbetare. Alla i en verksamhet behöver fylla på kunskapsförråden med jämna mellanrum.

Så håller du produktiva möten

Det är mycket tid som går till spillo på grund av ineffektiva möten. En ledarskapsutbildning brukar därför innehålla området möteshantering. En ledare som driver ett effektivt ledarskap håller produktiva möten. En ledare som utbildat sig vet också hur detta blir gjort i praktiken. Han eller hon vet att bra möte har ett specifikt syfte för varje mötestillfälle. Med spetskompetens i att hålla effektiva möten vet du precis hur sammankomsten ska gå till.

Använd mallen du fått under din ledarskapsutbildning

Om du följer mallen du lärt dig under en ledarskapsutbildning kommer mötet att löpa smidigt. Mallen säger att du ska inleda med att berätta om syftet för att sedan avsluta när syftet är uppnått. När du utbildat dig i att hålla strukturerade möten har du även kunskap om de psykologiska aspekterna. Vi talar då om mötets tid och längd, i vilken miljö det sker, hur strukturen är på mötet, kreativitet etcetera. Du känner till att när mycket information går ut till medarbetarna måste ledaren ha kontroll över hur mycket av detta som egentligen registreras. Utan denna kännedom blir ditt ledarskap inte effektivt.

Ledare med auktoritärt ledarskap och pondus

Om du är utbildad i ledarskap kommer du att utstråla säkerhet i rollen. Dina medarbetare kommer att känna förtroende för dig som ledare och individ och då kommer de att följa dig. I rollen som ledare måste du inneha ett visst mått av pondus. Detta får du genom att höja din kunskapsnivå, så att du kan svara på medarbetarnas frågor och funderingar. När de litar på dig och din förmåga att leda dem kommer de att vara öppna för dina förslag.

Kom ihåg lärdomarna från utbildningen

Minns innehållet din ledarskapsutbildningKom ihåg vad utbildningen lärt dig; tänk och uttryck dig alltid i termer som ”vi” och inte ”jag”. Att driva och utveckla en verksamhet är teamwork och inte ett enmansjobb. Din uppgift som ledare är att sätta företagets bästa i centrum och ta beslut därefter. Se till att vara påläst, välutbildad och uppdaterad med vad det innebär att vara en modern ledaren. Var lyhörd för din omgivning och ta emot feedback från både medarbetare och chefer på ditt företag. Använd dina kunskaper du fått under en ledarskapsutbildning och repetera gärna viktiga innehållspunkter med jämna mellanrum. Då kommer ditt ledarskap att bli både effektivt och enkelt att följa.