Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet

Ledarskap i klassrummet bygger på ett kommunikativt ledarskapLedarskap i klassrummet berör alla. Vi människor är beroende av ledarskap. Det pågår överallt omkring oss, i både större och mindre skala. Vikten av att ha en ledare och dennes funktion går långt tillbaka i tiden. I grunden tycker vi människor om att samarbeta i grupper. Vi tycker också om att känna en trygghet i att det vi gör bidrar till gruppens framtid. Det är denna trygghet en ledare skapar. Ledarskap finns i många olika former. Det finns att hitta i kompisgänget, på arbetsplatsen och i alla slags gruppformationer. Ledarskap i klassrummet är en ständigt pågående debatt där olika åsikter flitigt haglar över våra ledare. Ämnet är alltid aktuellt då det påverkar och formar våra barn och ungdomar i allra högsta grad.

Ledarskap i klassrummet i dagens Sverige

Lärarens roll har gått från en auktoritet till en position nästan helt utan befogenhet till att hålla ordning i ett klassrum och på skolområdet. Om vi jämför mellan länder ser lärarens roll olika ut även idag där exempelvis Tyskland och Kina har en annan disciplin i skolan än här i Sverige. Dagens regering pratar om att frågan angående disciplin och studie-ro i skolan kommer att vara i fokus detta valår och att de hoppas på en kommande förändring. År 2013:s PISA undersökning, Programme for International Student Assessement. En internationell studie som mäter utbildningssystemets bidrag och påverkan på 15 åriga skolelever. Visar att Sveriges skolsystem har ett uppenbart problem vad gäller ledarskap i klassrummet.

Något måste ske med vårt ledarskap i klassrummet

Dagens verklighet visar tydligt att en förändring måste ske angående ledarskap i klassrummet. Många av våra barn och ungdomars vardag består av en stökig miljö där många inte har chansen att komma till tals. Det är inte upp till dem att förändra deras situation. Det är de vuxna som står ansvariga för deras hälsa och välmående både i skolan och utanför denna. Allting börjar hos läraren, ledaren vars uppgift är att utveckla sina elever och ge dem de bästa förutsättningarna till att kunna växa mentalt.

Ledarskap i klassrummet måste fungera i praktiken

Flera av våra lärare idag känner en osäkerhet inför vilka befogenheter de egentligen har. Och vilka metoder de är tillåtna att använda när situationen kräver det. Ingenting är svart och vitt och gränsen för detta kan för vissa kännas suddig. Faktum kvarstår dock att vi inte kan låta en liten grupp individer försämra en större massas chans till att få tillgång till kunskap. Valet kan för vissa kännas självklart om hur ett ledarskap i klassrummet bör gå till. Men det måste också fungera i praktiken. Tydligare direktiv och stöttning för både lärare och elever krävs.

Matcha fram ledarskap i klassrummet

År 2007 började en ny skollag att gälla där ett helt kapitel ägnas åt ”Trygghet och studie-ro”. Lagen ger fler befogenheter till lärare och rektorer i just denna fråga med flera nya konkreta åtgärder att kunna ta till. Det handlar om att kunna beslagta mobiltelefoner samt flytta stökiga elever till andra klassrum. I värsta fall kan dessa elever även stängas av från undervisningen eller tvingas byta skola. Denna lag verkar dock inte ha gjort några underverk för svensk undervisning och det finns flera åsikter om varför. Ledarskap i klassrummet måste få utvecklas i samma takt som vuxenvärldens ledarskap på arbetsplatsen.

Ledarskap i klassrummet och skolan uppdrag

Skolans uppdrag är att främja våra barns lärande och utveckling. Att stödja barnen i deras förmåga att våga ta ansvar och agera självständigt. Detta i kombination med att lära sig att samarbeta med andra individer. Med ett bra ledarskap i klassrummet får barnen möjlighet att utveckla sin kompetens. Och på ett positivt sätt anpassa sig till olika individer. Att kunna fungera i samspel med andra människor. Och interagera i olika grupper är en nödvändig färdighet i vuxenlivet.

Ledarskap i klassrummet med fokus på kommunikation

Skolan är en plats där barnen ska kunna känna sig trygga och utveckla sin sociala förmåga i förhållande till sin omgivning. Ett öppet ledarskap i klassrummet med fokus på kommunikation främjar elevernas förmåga till förståelse för olikheter. Skolan är platsen där våra barn erhåller viktiga verktyg inför vuxenlivet och formas till framtidens samhällsmedborgare.

Lyhört ledarskap i klassrummet

Ett tillåtande klimat bygger på ett lyhört ledarskap i klassrummet. Lärarens förmåga att vara tydlig och strukturerad skapar gynnsamma förhållande för lärande och utveckling. Läraren ska vara förutsägbar med vad som förväntas av eleverna för att skapa trygghet. Tydliga mål måste finnas med uttalade regler att förhålla sig till. Det är viktigt att eleverna får möjlighet att vara delaktiga vid framtagning av de ordningsregler som ska gälla i klassen.

Jag har som ledare ett ansvar att prioritera. Ett väl fungerande ledarskap i klassrummet ser behoven och ger hjälpen där den behövs som mest för stunden. Det är inte accepterat att skylla på tidsbrist inför en elevs behov av stöd och vägledning.

Ett gott ledarskap i klassrummet

Det är viktigt att träna barnens samarbetsförmåga med varandra. Att klara att arbeta ihop även med den som man inte gillar. Låter man bästa vänner delta tillsammans i samma grupp kommer det att begränsa utrymmet för interaktion med de övriga. I en grupp är det viktigt att genom ett gott ledarskap i klassrummet lära eleverna att olikheter ger styrka för gruppens resultat och främjar dess utveckling.

Positivt ledarskap i klassrummet

Med ett positivt ledarskap i klassrummet blir läraren ett föredöme för sina elever. En lärare kan inte ställa större krav på eleverna än vad han eller hon klarar själv. Vikten av att visa omtanke och att vilja alla elevers väl är grundläggande. Att vara professionell i sitt ledarskap samtidigt som personliga relationer är tillåtna. Läraren måste våga visa känslor och får lov att bli irriterad. Det viktiga är att inte bli arg och tappa kontrollen utan förekomma ilskan för att undvika en otrygg situation.

Medvetet ledarskap i klassrummet

Att möblera ett klassrum för att uppnå rätt dynamik är ett pedagogiskt verktyg. Olika uppgifter och arbeten skapar olika behov av grupperingar. Miljön bör främja barnen att aktivt kunna hjälpa varandra i stället för att direkt räcka upp handen om man inte vet hur man går vidare. Ett medvetet ledarskap i klassrummet har kunskap om detta. Genom att eleverna hjälper varandra kommer kamratskap och nya kontaktvägar att bli bättre.

När får vi ett framgångsrikt ledarskap i klassrummet?

Att sätta individen i centrum är ofta ord som beskriver en verksamhets värdegrund. Att ge utrymme för varje elev att få växa och bli utvecklad i förhållande till sina egna förutsättningar. Det är det mest väsentliga i varje framgångsrikt ledarskap i klassrummet.