Ledarutbildning

Ledarutbildning övar upp ledarskapsförmåga

Ledarutbildning för nya ledare

Utbildning för nya ledare

En ledarskapsutbildning för nya ledare kan beskrivas som en aktivitet där du som ledare utvecklar dina ledarskapsförmågor, samtidigt som du tillför ny kunskap. Att vara chef och ledare är ett mycket intressant och spännande jobb, men oftast behöver du gå en utbildning för ledare för att verkligen lyckas. Oavsett inom vilken sorts organisation du arbetar möter du som chef stor variation i ditt arbete och oändliga utmaningar.

Kunskaper ger dig helhetsbilden av ledarskapet

Kunskaper ger dig helhetsbilden om rollen som ledare och en ledarutbildning är då vägen att gå för att bygga upp kunnandet. Du möter och hanterar människor i upp- och nergång och konfronterar en hel del krävande situationer. Därför är utbildning så viktigt för dig, så att du gör rätt i hanteringen av din personal.

Utbildningsämnen för ledare och chefer

Utbildningar för chefer och ledare hittar du hos Hjärtum Utbildning. Våra utbildningar bygger på vedertagna metoder och modeller. Våra utbildningsledare är alla erfarna ledare och duktiga pedagoger. Vi erbjuder praktiska och moderna utbildningsämnen inom ledarskap, vilket är precis vad du behöver för din ledarskapsutveckling. Du kan välja mellan flera grundutbildningar och fortsättningskurser. Sedan kan du även bygga på med spetskompetenser inom olika områden, till exempel medarbetarsamtal.

Ledarskapsträning för chef och ledare

Oavsett om du är ny som chef eller har lång erfarenhet inom ledarskap blir du aldrig färdiglärd. En ledarskapsutbildning är därför på sin plats för att du ska kunna fortsätta med din utveckling inom ledarskapet. Du kommer ständigt att hamna i nya situationer där din ledarskapsförmåga blir satt på prov. Därför är olika sorters ledarutbildning längs vägen, som coachande ledarskap, en god investering för varje chef. Genom att ständigt fylla på din kunskapsbank blir  dina förutsättningar bättre för att klara jobbet som chef.

Ny som chef går en ledarskapsutbildning

För dig som är ny som chef är ledarutbildning särskilt viktigt. I början av din karriär är det mycket som är nytt. Plötsligt axlar du en ny roll och en chefsutbildning för nya chefer behövs. Du ska företräda din verksamhet och hantera den både inför dig själv och andra. Därtill finns det en hel del praktiska och juridiska aspekter av ledarskapet som du behöver ha kännedom om. En ledarskapsutbildning kan både ge din verktyg för att hitta din roll som chef och kunna hitta och använda dina styrkor. Därtill kan en ledarutbildning ge dig en god grund i de kunskaper kring juridik och ekonomi som krävs för uppdraget.

Klassisk ledarutbildning

Ledarskapsutveckling kan ske på många olika sätt. Främst tänker vi kanske på klassisk ledarutbildning i föreläsningsform, men det finns många olika sätt att utvecklas som ledare. Som chef kan det vara mycket givande att sluta sig till olika forum med andra chefer. Det kan vara chefer både från den egna sektorn, men även från andra sorters organisationer för att bredda kunskapen. Forum av detta slag kan vara mycket inspirerande att odla. En fördel med chefsnätverk är att man som chef i dessa kan man söka stöd av andra som är i samma situation som man själv. Detta kan vara still stor hjälp, då chefspositionen ofta kan upplevas som ensam. Även under en utbildning lär du känna nya människor, som ofta leder till nya kontakter i ditt nätverk.

Ledarskapsutveckling med mentorskap

En annan typ av ledarskapsutveckling är förutom ledarutbildning mentorskap. Att som chef skaffa sig en mentor kan vara en mycket god investering. Mentorn kan exempelvis vara en chef med lång erfarenhet inom svenskt ledarskap. Syftet med mentorskapet är dels att ha någon som speglar ens egen syn på ledarskapet och kan ställa klargörande frågor som gör att man som chef kommer till nya insikter. Mentorn kan också dela med sig av egna erfarenheter och fungera som ett stöd och bollplank för chefen. Glöm inte bort att du som mer erfaren chef kan ha mycket att vinna på att agera mentor för någon annan. Ett gott mentorskap ger inspiration och insikter både för den som är mentor och den som är adept. Kanske kan du hitta en mentor under din ledarskapsutbildning?

Utveckla din egen ledarstil genom att träna som ledare

Du får träning som ledare under en utbildning. Du utvecklar din personlighet och lär av dina erfarenheter för att kunna lösa olika situationer i ditt jobb. Av denna anledning är det viktigt för dig att arbeta med dina egna förutsättningar och din ledarstil. För att finna din egen ledarstil och utveckla densamma kan en ledarutbildning ge dig stöd och guidning. Det är av stor vikt att du som chef känner dig bekväm med att vara dig själv i chefsrollen. Samtidigt behöver du identifiera dina styrkor så att du är medveten om dem och kan använda dem på ett konstruktivt sätt. Vidare behöver du vara medveten om dina svagheter, och lära dig att arbeta med dem så att de inte hindrar dig i ditt jobb. En god ledarutbildning kan vara till god hjälp för dig för att öka ditt ledarskapsindex.

Ledarutbildning är ett bra verktyg

Att som chef hitta sin ledarstil är en intressant och spännande process. Ledarskapet ställer förvisso en rad formella krav på dig som chef. Kanske har organisationen en viss framtoning som du ska företräda och förmedla. Trots det är det är inte desto mindre viktigt att våga och kunna vara sig själv i sin roll som chef. En ledarstil är något du utvecklar genom dina erfarenheter som ledare. Till din hjälp kan dock en ledarutbildning vara. En ledarskapsutbildning med ledarutveckling kan hjälpa dig att identifiera vad som kännetecknar just ditt sätt att leda och hur du kan utnyttja och utveckla detta på bästa sätt. Det är också viktigt att du som chef har en god kännedom om hur du fungerar i olika sammanhang och situationer. Även för detta ändamål kan en ledarutbildning vara ett bra verktyg för att öka din självkännedom och självkänsla.

Ledarskapsutbildning utvecklar din ledarskapsförmåga

Oavsett var i din chefskarriär du befinner dig, är det av stor vikt att underhålla och utveckla din ledarskapsförmåga. Att vara chef är ett dynamiskt jobb, och att satsa på sin egen utveckling är nödvändigt för att kunna göra ett bra jobb. Se till att investera i ledarutbildning av hög kvalitet under hela din karriär. Som chef kommer du att ständigt ställas inför nya utmaningar, och att vässa din kompetens genom din karriär är att underhålla ditt viktigaste verktyg – dig själv. Till chefsrollen hör att vara på ständig resa i sin egen utveckling. Du kommer längs vägen att möta nya områden där du behöver slipa din förmåga, och där en ledarutbildning kan vara dig till gagn.

Kompetensutveckling och ledarutbildning för chefer

Din ledarskapsförmåga är också beroende av hur du tar hand om dig själv. En stressad chef fattar inga bra beslut, och har ofta inte heller tid att se sina medarbetare. Att som chef skapa en tillvaro med balans är lika viktigt som att ägna sig åt sin kompetensutveckling och ledarutbildning. Som chef kommer du att behöva möta turbulenta tider och krävande situationer.

Det är då av stor vikt att du kan stå stadigt och tryggt i din roll. Att skapa utrymme för träning, meditation, avslappning och andra aktiviteter som får dig att må bra, kommer att ge dig ork och styrka att hantera de utmaningar som arbetet som chef bjuder. Att fylla sitt schema till bredden är sällan att rekommendera, då du som chef behöver tid för reflektion i ditt uppdrag. Du behöver kunna lyfta perspektivet och se helheten istället för att fastna i detaljer. Lär dig därför att delegera, så att det skapas viktig rymd i din kalender.

Ledarskapskompetens genom ledarskapsutbildning

Vad som ingår i begreppet ledarskapskompetens är en intressant fråga. Kanske tänker man i första hand på de teoretiska färdigheter som personen på positionen besitter. En blandning av utbildning, kurser och kompletterande ledarutbildning utgör en teoretisk grund för uppdraget. Men det finns ju även andra komponenter som också är viktiga för att vara en kompetent chef. Till exempel att i ungdomsåren deltagit i utbildningen Ledarskap för unga. Ingen teoretisk utbildning är effektiv förrän den satts i praktik. Därtill måste teorin integreras med chefens egna personliga förutsättningar och styrkor, som diskuterades ovan.

Teoretisk och personlig kompetens

Ledarskapskompetens innebär därför både den teoretiska grunden för uppdraget, den personliga kompetensen och de resultat som chefen förmår nå. Som chef gör man klokt i att finna en balans mellan dessa olika delar. Ofta tenderar man att prioritera den teoretiska delen vid rekryteringar. För att skapa ett kompetent urval kan man vara alltför snäv i sina krav på teoretisk bakgrund. Å andra sidan läggs mycket fokus på leverans när chefen väl är på plats. För att leverera under en längre tid krävs inspiration och vidareutbildning. Det är därför klokt att i alla skeden under chefens karriär i organisationen försöka uppnå balans mellan fokus teoretisk och personlig kompetens, och de resultat som ska levereras.

Ledarskapsutbildning för chefer

Intresset för chefsutveckling inom en organisation ligger oftast både hos cheferna och den organisation inom vilken de arbetar. Att få utvecklas inom sitt arbete leder ofta till ökad motivation och tillfredsställelse för individen. Som chef är det extra viktigt att få påfyllning i sin kunskap och att få nya verktyg för att klara av sin stundom krävande vardag. Därtill är det naturligtvis viktigt för organisationer att satsa på utveckling av sina chefer, för att nå bättre resultat och ha medarbetare som mår bra. Därför är ledarskapsträning och dess effekter något som bör planeras väl i samförstånd mellan organisationens ledning och dess chefer.

Ledarutbildning med ledarskapsträning

Ett bra verktyg för att säkerställa att man som organisation satsar på rätt sorts ledarskapsträning och får ut önskat resultat av detta är att skapa en individuell utvecklingsplan för samtliga av organisationens chefer. Denna utvecklingsplan bör utformas i samråd mellan cheferna och deras chefer, och detta kan lämpligen ske och följas upp vid exempelvis utvecklingssamtal eller i så kallade svåra samtal. I dessa utvecklingsplaner kan olika sorters ledarutbildning planeras. Därtill kan även behov andra individuellt baserade aktiviteter som syftar till chefens utveckling kartläggas.

Ledarskapsutbildning som del i chefsutbildning

När det gäller en organisations satsningar på chefsutbildning kan det vara klokt att tydligt identifiera sina mål i din egen chefsutveckling. Att satsa pengar på ledarutbildning utan att veta vad man vill uppnå med det kan lätt leda till att satsningarna och därmed även de investerade pengarna rinner ut i sanden. Den organisation som vill utveckla sina chefer måste först ta reda på vilka områden som man vill förbättra och sedan söka lämplig ledarutbildning som företagsutbildning utifrån detta.

Individuell utvecklingsplan

När de områden som organisationen vill förbättra är identifierade gäller det att fundera över vem som är bäst lämpad att låta genomgå en ledarutbildning. Ibland är man lockad att skicka samtliga chefer på samma chefsutbildning, men är det verkligen alltid nödvändigt? Kanske kan några chefer specialiseras inom något område, medan andra får fördjupning inom ett annat? Naturligtvis bör detta planeras på ett strukturerat sätt genom kompetensutveckling för organisationens och chefernas individuella utvecklingsplan som beskrivits ovan.

Ledarutbildning på individnivå

För att organisationens chefsutveckling ska kunna mätas och nya insatser planeras är det centralt att följa upp effekterna av den ledarutbildning som ägt rum. Som ovan nämnt bör organisationen ha en uppfattning om vilken effekt och vilka resultat man önskar sig när man satsar på en ledarutbildning. Därför bör dessa resultat följas upp både på organisationsnivå och på individnivå.

Utvecklingsplan under en ledarskapsutbildning

Under en ledarskapsutbildning får du hjälp med att arbeta fram din egen utvecklingsplan. För organisationen är det viktigt att de satsningar som de gör på chefsutveckling leder framåt. För individen är det också en stark motivation att de insatserna för vidareutveckling faktiskt går att följa upp. Även för uppföljningen är medarbetarsamtalet ett lämpligt tillfälle att sammanfatta det gångna årets mål för chefen, och hur dessa har uppnåtts. Vid samma tillfälle bygger man vidare på utvecklingsplanen med vidareutbildning och planerar vilken sorts ledarutbildning som bör bli aktuell under kommande år.

Välj bland flera utbildningstillfällen

Vi erbjuder ledarskapsutbildning vid ett stort antal utbildningstillfällen. De går fysiskt i Stockholm, Malmö och Göteborg och även på distans. Genom att du går en utbildning får du automatiskt en bevakning och uppdatering av de trender som råder idag. Ni diskuterar kring vad som kommer att vara viktigt i ett framgångsrikt ledarskap. Dagens organisationer gör nämligen klokt i att redan nu fundera över vilka krav som kommer att uppstå imorgon. Nya generationer med nya krav kommer ut på arbetsmarknaden, och det är en god idé att vara förberedd på vad detta kommer att innebära för organisationens chefer och icke chefer. Se till att ha rätt kompetens med en utbildning.

Ledarskapskompetensen ökar med en utbildning

För att förbereda sig för framtidens ledarskap behöver organisationen göra upp utbildningsplaner för sina ledare. Det handlar om att ta till vara och utveckla den ledarskapskompetens som finns. Åtskilliga företag ängar sig åt att ta fram planer för sina ledares utbildning. Detta gör de klokt i om de vill kunna ligga i framkant framöver. Att som organisation följa med den utveckling som råder är viktigt av flera skäl. Dels konkurrerar man med andra organisationer inom samma bransch och behöver kunna hävda sig på marknaden.

Därför är den kvalitet man levererar viktig. Men man konkurrerar även om kunnig och kompetent arbetskraft, och man vinner mycket som organisation på att vara en populär arbetsgivare som erbjuder bra ledarskapsutbildning. Då kan man attrahera ännu mer kompetent personal, och därmed ytterligare öka kvaliteten på det man levererar.

Referenser på ledarskapsutbildning

När det gäller utbildning i ledarskap finns det en mängd olika leverantörer att välja mellan. Det kan vara svårt att veta vilka aktörer som håller den nivå på ledarutbildning som man söker. Därför kan det vara en god idé att diskutera med andra organisationer inom sin bransch, för att få tips och råd om bra aktörer inom ledarutbildning. Ofta kan även utbildningsföretaget ge referenser till olika organisationer som nyttjat deras tjänster. Genom dessa referenser kan du finna den ledarutbildning som lämpar sig bäst för just din organisation.

Ledarutbildning för gott ledarskap

En organisation som satsar på ledarutbildning har av allt att döma en hel del att vinna. Både organisationen och dess medarbetare i alla nivåer vinner på kompetenta chefer. Kompetenta nya chefer kan förmå sina medarbetare att leverera goda resultat. De kan även motivera sina medarbetare och arbeta för en god arbetsmiljö där människor trivs. Ett gott ledarskap märker ni av på alla nivåer i organisationen. Därför är det klokt att prioritera utbildning i ledarskap i organisationen. Låt ledarutbildning bli ett prioriterat och planerat inslag i din organisation!