Professionellt ledarskap

Professionellt ledarskap är att förstå sin roll

Det finns en rad olika uppfattningar om vad som utgör ett professionellt ledarskap. Generellt finns höga förväntningar på ledare. Och olika tankar om vad ett gott ledarskap innebär. Traditionellt finns det även olika egenskaper. Som ofta brukar förknippas med det vi kallar ett professionellt ledarskap.

Ett professionellt ledarskap handlar till stor del om att som chef och ledare förstå sin roll i organisationen. Detta handlar både om rollen gentemot såväl medarbetare som kunder och den ledning som man själv arbetar under. En professionell chef kan skilja på olika roller vid olika tillfällen, och hantera sin position i förhållande till andras positioner.

En del som är mycket viktig i ett professionellt ledarskap handlar om att i varje givet sammanhang kunna agera med en professionell framtoning. Att vara chef kan i många situationer vara känslomässigt påfrestande. Man kan hamna i trängda och stressade situationer som man inte vet hur man ska lyckas lösa. Att i dessa sammanhang kunna hålla sig lugn och undvika att stressa upp andra eller uttrycka sig på ett olämpligt sätt är viktigt.

Ett professionellt ledarskap handlar även om att ha god kännedom om sig själv som chef och om sina egna reaktioner i olika sammanhang. Den chef som har denna kännedom kan därigenom påverka sitt eget agerande i tuffa situationer. Han eller hon kan även se till att ta hjälp i de sammanhang där han eller hon vet att det behövs.

Ledarskap

Det som är chef eller ledare kommer otvivelaktigt att emellanåt ställas inför olika svåra och krävande situationer. Ofta handlar dessa situationer om möten med medarbetare som på olika sätt behöver stöd. Ibland handlar det över om att kunna hantera de medarbetare som inte presterar tillfredsställande i sitt arbete. En del av ett professionellt ledarskap är att kunna att kunna hantera dessa möten och samtal på ett värdigt sätt, men samtidigt med tillräcklig tydlighet för att budskapet ska nå fram.

Att tillämpa ett professionellt ledarskap handlar till stor del om att vara medveten om de sociala koder som finns inom och kring organisationen och att hantera dessa. Ett gott ledarskap handlar knappast om ett stelt och opersonligt ledarskap. Snarare innebär professionaliteten att kunna hantera dessa koder och göra ledarskapet varmt och personligt inom dess ramar.

Att hitta sin väg till ett professionellt ledarskap är ingenting som sker över en natt då man påbörjar sin ledarskapskarriär. Snarare är ett ledarskap en produkt av många års erfarenhet, och en hel del misstag längs vägen. Ett ledarskap handlar till stor del om känsla och att lära sig av tidigare situationer. Detta är något som man som chef behöver arbeta med och lära sig mer om under hela sin karriär.

Ett professionellt ledarskap handlar om att kunna möta sina medarbetare och sina kunder på ett sätt som får dem att känna sig bekväma, sedda och bekräftade. Detta kräver stor lyhördhet och en känslighet inför olika situationer och stämningar. Det är spännande att som chef utveckla sin professionalitet och sin förmåga att kunna möta människor på olika sätt beroende av sammanhang.

Professionellt ledarskap, Ledarskapskompetens, Ledarskap i företag med hållbart ledarskap