Chefsutveckling

Chefsutveckling och väx som ny chef

Chefsutveckling – Ny som chefkursprogram 2 dagar (Klicka här)

Chefen samtal cheferkursprogram 1 dag (Klicka här)

Utveckla ditt ledarskap under ledarskapsresan som en del i din chefsutveckling. Att vara ny chef är en mångfacetterad roll där man både ska ta ekonomiska och strategiska beslut samtidigt som man ska handskas med människor och få dem att göra sitt bästa.

Både om man är ny på posten eller har lång erfarenhet är viktigt att gå en utbildning i chefsutveckling för att bli en bättre och respekterad chef.

Chefsrollen

I chefsrollen ligger måluppfyllelse, strategiskt tänkande, förmåga att uppnå lönsamhet och förväntat resultat – samt att kunna ta snabba beslut och visa handlingskraft i alla de vardagsdilemman som uppkommer. Chefsrollen innebär att man kan behöva vara både en coachande ledare och en gränssättande chef. Man ska både stödja och uppmuntra sin grupp samtidigt som man ska utmana medarbetarna och få dem att arbeta mot organisationens mål.

Chefsutveckling för modernt ledarskap

För att kunna möte de krav och de förväntningar som både omvärlden och du själv ställer på dig kan du behöva vidareutveckla ditt ledarskap genom att gå en chefsutbildning i chefsutveckling. Under denna chefsutveckling kan du forma ett starkt och modernt ledarskap som hjälper dig att bygga team som är framgångsrika.

Personlig utveckling är A och O

Chefsutveckling LedarskapsstilarPersonlig utveckling är A och O för att utvecklas som chef. För att kunna leda andra måste du först kunna leda dig själv och genom chefsutveckling kan du utveckla ditt ledarskap.

När du fördjupar dina kunskaper om ditt eget medvetet ledarskap och hittar din personliga modell för hur du utvecklas som ledare kommer utbildningen i chefsutveckling att ge dig den vidareutveckling du behöver för att lyckas som chef.

 Chefsutveckling motverkar ledarskapsfällor

Under din chefsutveckling kan du få en insikt i hur andra uppfattar dig som chef och hur du ska göra för att ta fram dina starka sidor. Du kan få verktyg för att aktivt kunna arbeta med det som du behöver förbättra. Du kan även få lära dig hur du medvetet använder dig av dina inre drivkrafter och inte fastnar i negativa eller förvillande ledarskapsfällor.

Planera för framtidens ledare

För en organisation är det också av stor vikt att låta medarbetare gå kurser i ledarskap för att kunna utveckla efterträdare och minimera risken för vakanser på viktiga positioner i företaget. Det gäller att inte bara hitta framtidens ledare utan också att planera för deras chefsutveckling.

Ny i ledarrollen

För en medarbetare som är ny i ledarrollen är det också viktigt att få känna stöd på den nya positionen, något man kan få av att gå en utbildning i ledarskap i en planerad chefsutveckling. Där får man tillfälle att träna sig i den nya rollen och får insikter i hur man kan styra vardagen, hur man handskas med konflikthantering och hur man tydliggöra uppdrag och ansvar.

Chefsutveckling innebär att utvecklas som människa

Chefsutveckling handlar inte bara om att utvecklas som chef utan du kommer även att utvecklas som människa. De redskap du får på kursen för att kunna utveckla dina starka sidor och förbättra de svaga kommer du att kunna ha nytta av i andra delar av livet också.

När du utvecklas som ledare blir jobbet också roligare och mer givande, och du har större möjligheter att bli framgångsrik och eftertraktad och på så vis kunna klättra vidare i karriären.

Chefsutveckling inom din roll

Felet som många chefer gör är att inte stanna upp för en stund och verkligen fundera över vad de skulle vilja utveckla inom sin roll. De kör många gånger bara på, ofta med ursäkter om brist på tid, vilket leder till att dagarna går och den eventuella potential som finns kan gå förlorad. När det handlar om chefsutveckling, och även utveckling i det stora hela, måste du veta hur utgångsläget ser ut för att kunna veta vad du skulle vilja bli bättre på och hur du ska gå till väga för att kunna nå dit du vill. Börja med att tänka bort de vardagliga sysslorna för en stund och skapa dig en överblick över din situation.

Ta din roll till en ny nivå

Att vara chef kan vara krävande och en stor utmaning. Du ska kunna möta människor och vara en förebild för din omgivning, särskilt i lite motiga tider. Ingen av oss människor är komplett men vi har alla, i större eller mindre skala, förmågan att kunna utveckla våra egenskaper om engagemanget finns. Chefsutveckling bygger på en strävan om att du som chef ska vilja utveckla och ta din roll till en ny nivå. Detta kan du göra genom att gå en ledarskapskurs eller ledarskapsutbildning inom området, eller varför inte ta hjälp av en chefscoach för coachning!?

Prioriteringar inom chefsutveckling

Om du som chef verkligen tog dig tiden att tänka efter och reflektera över ditt chefskap. Skulle du nog ganska snabbt kunna säga vilka områden och egenskaper som just du behövde utveckla. Om detta inte skulle kännas tydligt för dig finns där ett par områden som i sådana fall bör bli dina största prioriteringar inom chefsutveckling. Att kunna bygga relationer och motivera människor är en grundförutsättning för att bli en god chef och ledare. En annan stor del är också att kunna skapa och stötta team inom företaget. Samt att kunna utveckla ledarskapet hos andra.

Chefsutveckling utgår ifrån mål

Vad har du som chef för målsättningar? Vad vill du uppnå i din roll? Och vad förväntas av dig som chef? Att sätta och formulera mål är inte alltid särskilt enkelt men ett tips är att använda dig av affirmationer. Det vill säga att du med ett positivt synsätt beskriver med några meningar hur du vill vara som chef och ledare. Hur du vill agera och vad du vill att dina medarbetare ska känna inför dig. Detta hjälper dig att stärka din självkänsla och gör på så vis också att du snabbare agerar utefter dina uppsatta mål.

Chefsutveckling är något som sker löpande

Inom det område vi väljer att arbeta ska vi bli specialister då vår valda yrkesroll, i de allra flesta fall, kräver relevanta kunskaper och specifik kompetens. Detta gör att utbildning är en nödvändighet för oss så att vi kan dela den kunskap vi har med vår omgivning. Och fungera som vägvisare åt de som inte befinner sig inom samma kunskapsområde som vi. Att utvecklas är också att hålla sig uppdaterad och att hela tiden vilja förbättra och utöka sitt område. För dig som är chef och ledare kallas detta för chefsutveckling eller ledarskapsutveckling för chefer.

Tankar kring chefsutveckling

Att vara chef och att vara ledare kan ha samma innebörd, men inte alltid. Att vara chef behöver inte innebära att man har rollen som ledare men oftast går de hand i hand. Att vara chef innebär ett spännande, utmanande och utvecklande jobb. Man får möjlighet att utvecklas som person men även bidra till andra människors utveckling. Chefskompetens och chefsutveckling innebär tydliga mål med vad jag som chef vill uppnå. Och vad som förväntas av mig i min chefsroll.

Chefsutveckling i Stockholm Göteborg och Malmö

Jag vill bli en chef som mina medarbetare vill följa. En chef som fokuserar på sitt ledarskap som en del i sin chefsutveckling. För att bli en bra chef och en bra ledare måste rätt förutsättningar finnas. Det är viktigt att jag som chef får kontinuerlig chefsutbildning där mitt ledarutövande och tekniker kan stärkas. Att genom lärande utveckla och stärka förmågan att kommunicera. Hantera konflikter och bli duktigare på att delegera till medarbetare. Chefsutveckling med chefsutbildning erbjuds i Stockholm Göteborg och Malmö.

Chefsutveckling med chefsutbildning

Jag måste som chef klara av att få kritik och möta motstånd i mina beslut men samtidigt vara förmögen och mogen att kunna se kritiken som en del i min chefsutveckling. Att se kritiken som råd från omgivningen och förvalta det som en gåva som ger mig möjlighet att utvecklas och kunna sköta mitt uppdrag jag är satt att sköta på ett ännu mer konstruktivt sätt. När man är ny som chef är det lätt att välja vägen att bli vän med alla som ett led i sin chefsutveckling. Det är fel väg. En chef måste våga fatta beslut och hantera det faktum att inte alla är av samma åsikt.

Effektivt chefskap genom chefsutveckling

Jag vill som chef plocka fram mina starka sidor och samtidigt vara medveten om mina svaga för att inge förtroende hos mina medarbetare. Jag måste få verktyg och på ett medvetet sätt använda dem för att optimera min chefsutveckling. Att kunna utöva en coachande ledarroll tillsammans med en gränssättande chefsroll beroende på situationen. Ledarskap och chefsutveckling växer med den man leder. Man måste ha två mål ständigt levande i sin chefsutövande. Vishet att veta vad som är det rätta att göra kortsiktigt och långsiktigt tillsammans med ett sunt förnuft. Effektivt chefskap handlar om att väcka inspiration och övertygelse.

Chefsutveckling om självkännedom

Kunskap om praktiskt ledarskap är en förutsättning för att nå framgång i sin chefsutveckling. Vad behöver jag vara medveten om i mitt arbete? Jag måste som chef och ledare våga låta mina medarbetare växa. Till och med våga ta risken att de växer förbi mig som chef. Jag måste i min chefsutveckling ställa mig frågan om människor i min närhet växer eller krymper? Om de trivs att vara med mig eller undviker mig? Jag måste våga konfrontera ett misslyckande för att kunna vända det till en framgång med rätt verktyg. För sådan chefsutveckling krävs självkännedom.

Ledarskapsträning under chefsutveckling

Ledarskapsträning bygger på att jag som chef och ledare erhåller konkreta och tydliga verktyg för att stärka min chefsutveckling. Ett ledarskap behöver ständigt utvecklas för att kunna vara så effektivt och framgångsrikt som möjligt utifrån förväntningar. Att vara en god kommunikatör och vara bekväm i rollen att möta problem och kritik ingår i chefsutveckling. Jag måste vara tydlig och trygg i denna roll. Jag behöver vara glad i mötet med min personal och förstå kraften och energin i ett leende.

Nybliven chef utvecklas i Stockholm Göteborg, Malmö

Det hjälper inte att ha ett bra mål och en bra plan att sträva efter om det under tiden inte är roligt att jobba. En tillåtande och öppen kultur föder prestation. Att som nybliven chef utvecklas innebär att jag måste kunna ge lika mycket som jag kan ta emot. Att ha för vana att hämta erfarenhet och vishet från mina medarbetare. Prestation kan enbart skapas med balans och känsla av sammanhang. Det är inte meningen att vi ska arbeta för att sedan gå hem och vila enbart för att kunna orka dagen efter. Vi måste lära oss att leva överallt, även på jobbet. Nybliven chef kan utvecklas genom utbildning i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Utveckla din förmåga genom chefsutveckling

Det är en myt att vissa är födda till ledare. Visst är det så att vissa har bättre förutsättningar redan från början att bli bra chefer men vi kan alla utveckla vår förmåga genom chefsutveckling. Ledarskapslitteratur kan ge många råd och tips. Jag måste se ledarskapet som en ständigt utvecklande process med framgång men också med misslyckanden som en möjlighet att bli bättre i min ledarroll.Min strävan som ledare är att bidra till verksamhetens framgång och behöver då vara trygg i min ledarroll. Det viktigt att bilda nätverk med andra för att bolla och få bekräftelse. Detta nätverk kan med fördel sträcka sig utanför den egna verksamheten.

Ledarstil

En ledarstil formas utifrån verksamhetens behov. Det är alltid viktigt att jag som chef är närvarande och på så sätt utgör en del av arbetet. Chefen är nyckelpersonen i en verksamhet och behöver vara närvarande för sina medarbetare. Detta kommer i sin tur leda till att resultat uppnås och personalens kompetens tillvaratas och utvecklas på bästa sätt. Det ska finnas trivsel och acceptans på arbetsplatsen. Strävan ska vara att alla upplever en balans mellan resultatet och relationerna på arbetsplatsen. Utan arbetsglädje där alla känner sig delaktiga har jag som ledare misslyckats på något sätt. Mitt mål är att tjäna min personal och skapa ett gott arbetsklimat lika mycket som goda resultat.

Personlig utveckling

Jag måste som chef och ledare utgå från mig själv och min personlighet för att nå framgång och chefsutveckling. Jag behöver finna mitt eget ledarskap, och egen personlig utveckling där mina insikter och erfarenheter utgör en grund. Min strävan ska vara att bli en förebild och för att uppnå detta måste jag ha en god självkännedom och ha mod. Mod att våga stå upp för min åsikt och mod att förändra.

Chefsroll och ledarroll

Jag behöver bli utmanad i min chefsroll. Få nya intryck, nya tankesätt och nya upplevelser att luta min chefsutveckling på. Via ledarskapsböcker kan jag finna vägledning och få idéer som kan passa just mig. Jag kan via böcker finna verktyg för att stärka framgångsrika beteenden för hur jag utövar min ledarroll och det mandat jag har som chef. Makten måste förvaltas på ett sätt som är konstruktivt och framgångsrikt för verksamheten.

Chefssutveckling Ledarskap