Kompetensutveckling

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

Kompetensutveckling ChefskompetensHär finner du kompetensutveckling i form av  ledarskapsutbildning.

Kompetensutveckling är avgörande för ett företags eller en organisations effektivitet och konkurrensförmåga. Alla företag och organisationer behöver den mänskliga förmågan för att lösa sina uppdrag.

Det råder ingen tvekan om att ett företags framgång beror ytterst på kompetent personal. Saknas kompetens så saknas förmåga till utförande. Vad är då kompetensutveckling inom ett företag?

Reell kompetensutveckling

Det är mycket men handlar bland annat om att få individer att höja sin prestation i förhållande till målsättning och arbetsuppgifter. Det handlar också om att skapa en gemensam värdegrund och stärka förmågor som nytänkande och flexibilitet. Men även att vidga inlevelseförmågan på vägen att nå uppsatta mål.

Kompetensutveckling ger yrkesidentitet

Kompetensutveckling gagnar upplevelsen och tydligheten inför var och ens yrkesidentitet. Ju mer kunskap jag som medarbetare får för mitt uppdrag och för verksamheten i sin helhet. Desto större blir motivationen inför det jag förväntas göra. Med ökad kompetens ökar även förmågan och lusten att ta större ansvar i verksamheten.

Förbättrad kvalitet skapar en vi-känsla. Som leder till mindre sjukfrånvaro och ökad omtanke inför varandra. Utan glädje, gemenskap och humor föds ingen framgång. Hälsosatsningar i stort och smått är alltid en förenande faktor. Som leder till ökat välmående och bättre förutsättningar att prestera bra.

Kompetensutvecklingsplan för medarbetare

Det gäller att skapa en entusiasm på arbetsplatsen med personal. Som är stolta över att vara en del av företaget och dess värdegrund och visioner. Företagets ambition ska vara att inte bara rekrytera bra personal. Utan även behålla och utveckla dem till ännu bättre medarbetare. Genom kontinuerlig kompetensutveckling med en väl förankrad kompetensutvecklingsplan. Frågor är viktiga gällande vilka mål som ska prioriteras och hur dessa ska uppfyllas på bästa sätt?

Kompetensutveckling handlar om så mycket mer än att erbjuda en utbildning under några dagar. Att utveckla kompetens handlar om att utveckla individer över tid. Och ge rätt förutsättningar för att kunna tillämpa inhämtade kunskaper och färdigheter.

Kontinuerlig kompetensutveckling

Att ha ett tydligt budskap som ständigt upprepas stärker prestation och samhörighet. Det gäller att varje medarbetare känner sig sedd och bekräftad. För att inte förlora känsla av delaktighet och lust i arbetet. Uppnås motivation och glädje kan uppställda mål till och med överskridas.

Motivation föder framgång. Jag måste som chef och ledare ställa mig frågan hur min kommunikation fungerar med mina medarbetare? Hur fördelar jag min tid och hur fungerar jag under press? Jag måste som chef veta hur jag ska organisera min personal. Ett gott ledarskap med en kontinuerlig kompetensutveckling öppnar dörrar för en organisation.

Att växa genom kompetensutveckling

Det är viktigt att skapa nätverk och vara flexibel inför förändringar som kan komma. Med kompetensutveckling ökar möjligheterna att tillsammans inom företaget. Att sätta tydliga mål och nå framgång. Verksamheten ska bli som ett självspelande piano när det är som bäst. Samspelet spelar stor roll liksom upplevelsen av meningsfullhet. Det måste för de anställda vara tydligt hur organisationen ser ut idag. Och hur den är tänkt att se ut i framtiden.

Målen måste vara tydliga och dessa måste kommuniceras på ett begripligt sätt. Detta gör medarbetarna mer delaktiga och ger ökad frihet inom givna ramar. Kompetensutveckling är en förutsättning för att en organisation och dess medarbetare ska växa.

Ledarskap handlar om att våga ta ansvar

Med kompetensutveckling inom ett företag är allt möjligt. Detta måste i alla fall vara inställningen. Ledarskap handlar om att våga ta ansvar och ta konsekvenserna av sina handlingar. Det handlar om att våga ha värderingar och att synliggöra dessa inför organisationen och dess medarbetare. Men respekt får man bara när man visar omgivningen att man bryr sig på allvar. Att visa att min första uppgift som ledare är att lyfta dig som medarbetare och därmed göra ditt arbete mer intressant. En av de största framgångsfaktorerna för en hög prestation är att berömma och visa förtroende för sin personal.

Uppdraget med kompetensutveckling

Att leda är som att föra i en dans. Det måste råda harmoni och känsla för att rörelsen ska flyta liksom det kräver en samverkan. Och en god relation mellan ledare och de som blir ledda. Administrativt ledarskap handlar om en process att påverka människor. Att frivilligt agera för att uppnå utsatta mål. Detta kräver kompetens inför uppdraget med kompetensutveckling som en naturlig och självklar del av uppdraget. Med en god kommunikation når jag fram med mitt budskap som ledare. Och kan på så sätt göra skillnad med min närvaro. Och genom de frågor jag ställer. Jag måste som ledare orka och våga ta hand om svaret. Utan empati kan jag inte sätta mig in i hur mina medarbetare känner sig.

Kompetensutveckling i kommunikation

Människan är som ett isberg med endast en liten del synlig jämfört med den del som håller sig gömd under vattenytan. Att kommunicera handlar inte bara om att ta in det vi hör utan även förstå hur människor fungerar och varför. Våra beteenden styrs framför allt av det som inte syns men som kan förklara så mycket om oss. Som medarbetare måste jag känna att min chef är beredd att lyssna på mig. Och att jag kan lita på detta i alla lägen. För att bli just det stöd du vill vara för dina medarbetare krävs kompetensutveckling inom området kommunikation.

Kommunikationsförmåga

En god kommunikationsförmåga behöver premieras i allt ledarskap. Det går inte med genvägar att nå mål. Insikten om att genvägar snarare stjälper är en viktig dimension i ledarskapets kärna. Kompetensutveckling fyller på med ny kunskap och nya tankesätt. Kring hur banden mellan chef och medarbetare kan stärkas. Den viktigaste uppgiften som chef är att se till att mina medarbetare lyckas. Och känner meningsfullhet i arbetet. Då är framgången ett faktum.

Ledarskapsutveckling och kompetensutveckling

Ledarskapsutveckling och kompetensutveckling går hand i hand. Ledarskapsprogram ökar kompetensen för ny som chef med en position. Som dagligen utsätts för utmanande situationer och svåra och krävande beslut som ska fattas. Ansvaret för personal, administration, utveckling och arbetsmiljö vilar på chefen. Och sist men inte minst resultatet. Kunskap inom affärsjuridik och ekonomi är nödvändigt. För att som ny chef kunna utöva sitt chefskap på ett framgångsrikt sätt. Om de rätta förutsättningarna finns med rätt kompetenshöjande utbildningar. Är möjligheten stor att bli ledarskapsexpert.

Rollen som ledarskapskonsult

Kompetensutveckling handlar om att konstant fylla på med nya erfarenheter, nya tankesätt och ny kunskap. För att som chef och ledare stärkas i sitt ledarskap. Och nå ökad framgång både hos sig själv och sina medarbetare. Rollen som ledarskapskonsult innebär att motivera sina medarbetare. Och se till att de inte bara gör sitt jobb utan att det även sker på ett meningsfullt sätt för var och en.

Jag måste som ledare veta vad jag vill. Och framför allt veta hur jag och mina medarbetare når dit. Jag måste vara engagerad och villig att arbeta hårt. För att bli den förebild min omgivning behöver. Kompetensutveckling är grunden för framgång. Och för att bygga en framtid med mina medarbetare i centrum.

Kompetensutveckling i kundservice

Ett företag utan god kundservice och ett bra bemötande når inte framgång. Jag måste som chef skapa förutsättningar för ett genuint engagemang från företaget. Verksamheten måste genomsyras av en äkta vilja att lyssna på kunden och försöka förstå. Uppstår problem i kundkontakten. Ska fokus vara att hitta en lösning. Genom framgångsrik kommunikation. Och på så sätt styra kunden mot kärnan av problemet.

Kompetensutveckling krävs inom området kundservice. För att kunna vara uppdaterad och ha den kunskap som krävs för ett gott kundbemötande. Kontinuerlig kompetensutveckling lyfter servicen mot kunden till nya nivåer. Utbildning kundservice skapar förutsättningar för att växa sig starkare som företag. Och stärka banden mellan kunden och företaget.

Strategi för en kompetensutvecklingsplan

Jag måste som chef se till att alla mina medarbetare är väl införstådda i det aktiva arbete. Som en god kundservice innebär. Detta underlättas av en öppen organisationskultur. Där dialog mellan de olika skikten ständigt är närvarande. För att alla ska känna sig delaktiga krävs förståelse för företagets värdegrund och mål.

Alla måste ha kunskap och förståelse för de fenomen. Som ger nöjda kunder och hur var och en kan bidra till detta. Kompetensutveckling är i högsta grad en förutsättning för att nå framgång hos kunderna. Det behövs en strategi i form av en kompetensutvecklingsplan. Som beskriver både övergripande mål men även de delmål som ska styra arbetet.

Kompetensutveckling kostar – inkompetens kostar mer

En kompetensutvecklingsplan fungerar som ett stöd och ett slutgiltigt facit. Kunderna behöver vara involverade i allra högsta grad. Då det är de som har svaret på om planen kommer bli framgångsrik.

Kompetensutveckling handlar om att förstå att besvärliga och missnöjda kunder behövs. För att göra nödvändiga förändringar i rätt riktning. Varje kund räknas vare sig hon eller han är nöjd eller missnöjd. Att bygga långsiktiga kundrelationer och etablera en kontinuerlig kontakt förutsätter god kommunikation. Kompetensutveckling stärker förmågan till fingertoppskänsla i kundkontakten. Och ger ökad respekt och förståelse inför vad kunden behöver.

Kompetensutveckling i entreprenadjuridik

Är du egen företagare är det viktigt att ha kunskap i entreprenadjuridik. Detta för att undvika problem och onödiga kostnader för företaget. Att vara entreprenör och driva en entreprenadverksamhet innebär ansvar. Och en hel del som man behöver klara för att inte hamna i en obehaglig sits. Helst vill man ju att företaget ska gå bra och nå framgång. För att uppnå detta krävs kompetensutveckling. Med en god grundkunskap inom entreprenadjuridik om gällande regler och förordningar. Detta är kunskap som även gäller beställaren av tjänsten eller varan.

Kompetensutveckling inom entreprenadjuridik är viktigt. Jag behöver kunna klara att ha ett helhetsgrepp över regler som styr upphandling. Och organisation till den slutliga besiktningen. Jag måste som entreprenör veta vilka rättigheter jag har. Men även vilka skyldigheter jag har gentemot kunden. Och riskerna som följer om jag inte har kännedom om detta.

Juridik och arbetsrätt

Är jag företagare och har anställda är kompetensutveckling mycket viktigt. Inom området juridik och arbetsrätt. Och den del som styr förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Råder osämja på arbetsplatsen om hur arbetsrätten tillämpas. Och kollektivavtal finns hamnar ärendet hos arbetsdomstolen. Om de tvistande parterna inte är anslutna till kollektivavtal. Är det det tingsrätten som behandlar ärendet.

Kompetensutveckling i arbetsrätt

Kompetensutveckling behövs i arbetsrätt och inom arbetsrättens huvudområden, som rör den enskildes anställningsförhållanden. Även den kollektiva arbetsrättslagen berörs. Som chef är jag både anställd med rättigheter och skyldigheter. Samtidigt har jag personalansvar och behöver ha tillräcklig kunskap inom juridik som rör arbetsrättsliga lagar och förordningar för mina anställda.

Kompetensutveckling och ledarskapsutveckling

Kompetensutveckling inom ledarskap handlar om att tillgodogöra sig en unik kombination av ledarskapets framgångsfaktorer. Det är management och en stark och berikande personlig utveckling. Det handlar om att lära sig i sin egen takt och med verktyg och tips. Men även övningar behärska ledarskapets komplexitet. Det är ledarskapsutveckling. Arbetsgivaren kommer få direkt utdelning på sin investering. Genom att få medarbetare som gör ett bättre jobb och därmed bidrar till företagets utveckling. Idag ställs stora krav på chefen att ha full inblick i verksamhetens alla delar. Det gäller inte bara kunskap inom juridik utan även ekonomi.

Kompetensutveckling i ekonomi

Ekonomi för chefer handlar om att öka sina kunskaper. Kring de faktorer som driver ett företag. Och de faktorer som tillsammans skapar mer motiverade medarbetare. Och en effektivare organisation. Det ekonomiska ansvaret vilar på mig som chef. Och förutsätter kompetensutveckling för att jag ska kunna ha en affärsmässig syn på företagets ekonomi. Och för att få dess lönsamhet att öka. Genom ekonomikurser kan jag som chef få konkreta råd och praktiska verktyg. Att använda för att bättre behärska ekonomiska samband och termer.

Ekonomikurser för yrkesverksamma

Det finns ekonomikurser som lär ut det som behövs för att kunna ansvara för ekonomi. Även när man inte är utbildad ekonom. De ger möjlighet att med sitt kursinnehåll hjälpa dig att ta kontroll över företagets kostnader och intäkter. Och samtidigt fatta rätt beslut om investeringar. Genom kompetensutveckling kommer du kunna fatta bättre och snabbare. Och betydligt mer affärsmässiga beslut till företagets fördel. I dagens klimat är det viktigare än någonsin att ha rätt kunskap. För att kunna kontrollera kostnader och förstå vad som ger vinst. Det gäller att ha en realistisk budget och att undvika ekonomiska fallgropar.

Nyckeln till allt framgångsrikt chefskap

Utan kompetensutveckling och nödvändig kunskap inom ekonomi. Uppstår hinder för förståelse och kommunikation mellan ekonomer och icke-ekonomer. Detta riskerar att äventyra ditt företags utveckling och framtid. I värsta fall dess förutsättningar att överleva i den hårda konkurrensen. Jag måste som chef kunna motivera fattade beslut och ageranden med rätt ekonomiska termer. Nyckeln till allt framgångsrikt chefskap är ett tydligt ramverk. Som ger en klar målbild och en färdplan som tar organisationen i mål. En god kommunikationsförmåga är avgörande för att med tydlighet uttala de spelregler som gäller. Detta blir grunden för framgång och tillväxt.