Kurs i arbetsrätt för chefer

Kurs i arbetsrätt för chefer för högre kompetens

Kurs i arbetsrätt, Ny som chef Kurs i arbetsrätt för chefer – klicka här. Att ha kunskap inom området arbetsrätt kan för vissa kännas självklart. Dock är ofta denna kunskap mycket dålig hos många. Du som är chef och ledare har ett ansvar att vara uppdaterad i ämnet. Kanske genom en kurs i arbetsrätt. Och ha koll på vilka regler som gäller för företaget.

Ämnet arbetsrätt kan kännas tungt. Men med en kurs i arbetsrätt får du som både chef, ledare och anställd den grund du är skyldig dig själv och andra att inneha.

Grunden i arbetsrätt

Med en kurs i arbetsrätt blir du guidad genom dess olika delar på ett förståeligt och sammanfattat sätt. Om du är helt grön inom området får du här förenklad information som utgör grunden i arbetsrätt. För dig som redan har kunskaper om detta kan även här fördjupa dig inom de grenar du vill. En kurs i arbetsrätt är till för alla som vill veta mer om de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. För din egen skull men även för andras skull. Är det av stor vikt att du har vissa kunskaper om detta så att ni tillsammans kan skapa en rättvis och harmonisk plats att jobba på.

Arbetsrätten är omfattande

En kurs i arbetsrätt tar upp de lagar och regler. Som gäller angående lön, arbetstider, semester och ledighet, uppsägning, avsked, olika anställningsformer. Samt frågor om diskriminering med mera. Området i sig är väldigt brett och du behöver inte kunna allt till punkt och pricka. Dock är det ändå viktigt att du vet om det som är mest väsentligt för dig och din arbetsplats. Välj ut några grenar du vill veta mer om och gå en kurs i arbetsrätt. Där får du hjälp och stöd med att bena ut den viktigaste informationen.

De arbetsrättsliga lagarna

Du som anställd ska alltid veta vad det avtal du har mellan dig och din arbetsgivare egentligen innebär. Där står vilka skyldigheter och rättigheter du har hos denna. I Sverige är det oftast så att förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare regleras av ett kollektivavtal. Inom dessa kan det finnas regler vilka avviker från eller kompletterar de arbetsrättsliga lagarna. Därför är det extra viktigt för båda parter att ha rätt information om vad som gäller för just deras avtal. Om du går en kurs i arbetsrätt får du den information du behöver. Med en kurs i arbetsrätt får du en bra grund att stå på.

Arbetsrättens två grenar

Under en kurs i arbetsrätt får du lära dig. Att de arbetsrättsliga lagarna i regel är tvingade till arbetstagarens fördel. Det innebär att en arbetsgivare inte kan avtala om regler och lagar. Där arbetstagaren får sämre villkor och rättigheter än vad lagen säger. Man brukar dela in området arbetsrätt i två grenar. Den individuella och den kollektiva. Under en kurs i arbetsrätt får du information om de båda delarna och dess innebörd. Du får även en sammanfattning om de viktigaste reglerna. Och lagarna inom dessa där du på ett enkelt sätt kan tillgodose dig det du behöver.

Att vara medveten om skyldigheterna och förväntningarna

Alltför många människor som inte är insatta i de lagar och regler som gäller på en arbetsplats. Att ha kunskap om arbetsrätt är inte bara viktigt för att vara medveten. Om skyldigheterna och förväntningarna som finns på dig. Utan även rättigheterna du har vilket många företag tyvärr slarvar med. Gå därför en kurs i arbetsrätt. Om du är ny som chef kan det vara ett ypperligt tillfälle att fräscha upp minnet om vad det är som gäller. Ju mer information du har inom detta ämne desto rättvisare villkor kan du skapa på ditt företag. Och även uppmärksamma dina anställda att de kan påverka detta. Alla vill vi ju ha en bra arbetsplats och vi alla måste då också ta vårt ansvar och våga ifrågasätta hur den styrs.

Ny som chef har en del att lära

Under en utbildning och kurs i arbetsrätt ingår Arbetstidslagen. Som säger hur mycket och ofta man får arbeta under en period och hur lönen följer detta. Arbetstidens förläggning tar även den upp hur länge man får arbeta i sträck. Och hur mycket vila man har rätt till emellan arbetspass. Bestämmelser angående semester finns i Semesterlagen. Som tar upp dina rättigheter om när du får ta ut semester. Och hur många dagar du har rätt till. Arbetsmiljölagen, Arbetstagarens ansvar, Skyddsombud och Anställningsskydd samt Medbestämmandelagen. Är bara några få utvalda titlar vilka ingår i området. När du är ny som chef är detta något du verkligen ska lägga ner tid på att kunna utan och innan.

Kurs i arbetsrätt höjer din chefskompetens

Arbetsrätt står alltså för den del av lagstiftningen. Som reglerar förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. När du ny som chef kommunicerar med dina anställda. Visa då tydligt att ni kan diskutera öppet i denna fråga. Och att de har ditt förtroende till att vara med och skapa er gemensamma arbetsplats. Det är viktigt att alla känner att deras röst och åsikter räknas i ett större sammanhang. Och det kan du som ny chef visa dina anställda att du tar på allvar. Chefsutbildning och kurs i arbetsrätt är chefsutveckling som höjer din chefskompetens i chefsrollen.

På kurs i arbetsrätt lär du dig om anställningsavtal

Under kurs i arbetsrätt lär du dig att ett anställningsavtal kan vara både muntligt och skriftligt. Och är ett personligt avtal mellan dig som arbetsgivare och den anställda. Innehållet i dessa avtal kan skilja lite från varandra. Men det är ofta en blandning av andra källor som exempelvis kollektivavtal, domstolspraxis. Och lagar där det handlar om lön, arbetstider och semester bland annat. Om du ingår i ett kollektivavtal inom ditt företag. Så är det där du hittar dina och dina anställdas villkor och vad det är som gäller. Om du inte har något kollektivavtal är det lagar och praxis du utgår ifrån när du skriver ett anställningsavtal. Detta får du lära dig i en kurs i arbetsrätt för chefer.

Kurs i arbetsrätt för chefer

Även om du under en kurs i arbetsrätt för chefer. Förstår att ett anställningsavtal är giltigt som både muntligt och skriftligt. Kan det ändå vara en bra idé att dokumentera det som gäller. Mest för sin egen skull, då det är svårt att bevisa vad man har rätt till utan att ha det på pränt. Senast en månad efter en ny anställning måste dock arbetsgivaren skriva ner information. Om villkoren vilka är väsentliga för anställningen. Det innefattar personuppgifter, arbetsplats och första dagen på anställningen. Den anställdas yrkesroll och arbetsuppgifter. Den aktuella anställningsformen med uppsägningstid, lönevillkoren, uppgifter om längd på betald semester- och normal arbetsvecka. Samt ett aktuellt kollektivavtal om det finns.

Vilken anställningsform är det som gäller?

Det finns två olika typer av anställningsformer, tillsvidareanställning samt tidsbegränsad anställning. Behovsanställning ingår endast i vissa kollektivavtal och timanställning är också bara en fråga om hur lönen räknas. En anställning gäller alltid tillsvidare. I annat fall måste man ha bevis för att den är tidsbegränsad via avtal. Endast om den anställda säger upp sig, om det finns annan grund för avskedande eller om arbetsgivare och anställd kommer överens om avslutad anställning. Kan en tillsvidareanställning upphöra. Detta ingår kurs i arbetsrätt för chefer och är grundläggande kunskaper man bör vara insatt i.

Tillsvidareanställning

Viktigt att komma ihåg är att när en tillsvidareanställning avslutats. Så har den uppsagda en månads uppsägningstid enligt LAS, lagen om anställningsskydd, om denne sagt upp sig själv. I annat fall, om du som arbetsgivare säger upp anställningen. Framgår uppsägningstiden av det aktuella kollektivavtalet och det är denna tid som gäller. Vid ett avsked upphör anställningen vid omedelbar verkan utan uppsägningstid. Om du som chef gått på kurs i arbetsrätt för chefer. Inom området anställningsformer, vet du också att en tidsbegränsad anställning bara är tillåten för ett vikariat, säsongsarbetare. Och vid allmän visstidsanställning samt för arbetstagare vilka fyllt 67 år.

Olika anställningsformer

Kom ihåg att arbetsgivare haft en arbetstagare hos dig som visstidsanställd. Eller vikarie i sammanlagt över två år. Under en femårsperiod blir anställningen automatiskt en tillsvidareanställning. En tidigare så kallad projektanställning är med andra ord en visstidsanställning. Men kan numera inte förlängas som en projektanställning utan bara vad som är tillåtet inom anställningsformer idag. Arbetsrätt för chefer, bland annat olika anställningsformer. Är ett område man kan fördjupa sig i då kunskap inom detta ämne alltid kommer att vara aktuellt för dig som både chef samt anställd. Ju mer du vet om din och andras arbetssituation. Desto mer kan du vara med och påverka miljön omkring dig och se till att det sker under lagliga premisser. Gå därför en kurs i arbetsrätt.

Arbetsbrist eller inte

Enligt lag är det arbetsgivaren som avgör om det är arbetsbrist eller inte på företaget. Det inkluderar avsaknaden av arbetsuppgifter eller ekonomiska svårigheter med utbetalning av lön exempelvis. Arbetsbrist är en godkänd grund för en uppsägning. Men innan du som arbetsgivare tar det steget måste du försöka omplacera din personal. Du har ingen skyldighet att skapa en ny tjänst eller nya arbetsuppgifter. Men om det finns en ledig tjänst som behöver tillsättas ska denne få positionen om kvalifikationerna uppfylls. Som arbetsgivare får du aldrig sparka någon på grund av något som har med den anställda personligen att göra. På kurs i arbetsrätt för chefer få du kunskaperna du behöver angående området.

Arbetsdomstolen

Arbetsdomstolen kan komma att pröva om något ifrågasätts. Och då måste arbetsgivaren kunna bevisa att anledningen inte är av personliga skäl utan av ekonomiska. Om du som chef och går en utbildning inom arbetsrätt för chefer. Får du kunskap på dessa delar vilka är nödvändiga för att du som chef ska kunna leda dina anställda under rättvisa premisser. Det som avgör vilka som avgår först vid rådande arbetsbrist är hur länge den anställda arbetat inom organisationen. Och vid samma anställningstid är det åldern på individen som bestämmer. Arbetsgivaren ska skriva en prioritetslista som visar ordningen i detta fall.

Uppsägning

Glöm inte att vid uppsägning måste arbetsgivaren, enligt medbestämmandelagen (MBL), förhandla med facket då det är en stor förändring. Som sker inom verksamheten. Innan en uppsägning kan ske måste dessa förhandlingar vara över och i slutändan är det du som arbetsgivare som har sista ordet. Om man nu skulle strunta i denna regel. Kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig då Arbetsdomstolen ser detta som ett allvarligt brott. Om du som arbetsgivare inte känner att du har full koll på dessa regler och lagar är det hög tid att gå en kurs i arbetsrätt för chefer.