Ledarskap och chefskap

Ledarskap och chefskap – vad är skillnaden?

Chefskap och ledarskap idagLedarskap och chefskap är begrepp med många dimensioner, och att hitta metoder som passar den egna verksamheten är en nyckel till verklig framgång oavsett om man är chef, ledare eller både och.

Man kan vara anställd som chef i en position där man inte har personalansvar. Och det finns arbetsledare som inte har ett formellt chefsansvar. Utan bara har ansvar för att leda sitt eget team.

En chefsutbildning kan bidra till att ge perspektiv och kunskap. Och här finns även möjligheter att diskutera chefsrollen på ett förutsättningslöst sätt. Att resa iväg på en kurs skapar välbehövlig distans till det löpande arbetet. Och som chef är det alltid viktigt att kunna byta perspektiv. Så att man får överblick och kan skapa och bibehålla visioner och övergripande mål.

Diskutera ledarskap och chefskap

Chefskap ledarskapDet går även att samla företagets chefer till en gemensam företagsanpassad chefsutbildning för att ta upp specifika problem. Som finns inom branschen och inom själva företaget. Inte minst om företaget står inför en period av omställningar, exempelvis i samband med uppköp eller neddragningar. Kan det vara bra att få ett antal timmar tillsammans, för att diskutera ledarskap och chefskap både i teori och praktik.

Förutom ökad kunskap om chefskap finns det flera andra bonusvärden av en sådan utbildning. Som förbättrad sammanhållning och ökade insikter om förhållandena på företagets övriga avdelningar. Den gemensamma tiden på kursen kan även generera förslag till konstruktiva förändringar. Kanske en intern omorganisation eller nya ansvarsområden för vissa avdelningschefer.

Chefsutbildning om ledarskap och chefskap

Både i USA och i Europa har forskning i ämnet chefskap och management med alla dess olika teman ägnats allt större uppmärksamhet både från universitet och högskolor och från företagens egna forskningsavdelningar. Att hålla sig uppdaterad om all denna information är i princip omöjligt när man samtidigt har sitt chefsansvar med den höga arbetsbelastning detta innebär. På en väl sammansatt chefsutbildning redovisas aktuell forskning inom chefskap och ledarskap, och samtidigt ges tillfälle att diskutera och hitta tillämpningar för dessa forskningsresultat i den egna verksamheten.

Viktigt med lyckat chefskap

Chefskap ledarskapChefskap är allt annat än lätt. Som chef har man ju det yttersta ansvaret för någon del av företagets verksamhet, och har man tagit sig hela vägen till sitsen som VD så vilar ju ansvaret för hela företaget på ens axlar. Sådant stort ansvar är ibland svårt att hantera, men som chef så ska man ha förmågan att växa in i det ansvar man har och lära sig att gilla det. Man ska kunna tycka om att inspirera sina medarbetare och man ska även må bra av att få kämpa för företagets bästa.

Grunderna i ledarskap och ledarskap

En välutbildad chef känner sig alltid säkrare på grunderna i sitt chefskap och kan därför lägga all sin energi på det som verkligen är viktigt. Nämligen att få sina underordnade att prestera bra i både medgång och motgång samt att alltid fatta de bästa besluten. Därför är kurser och utbildningar extra viktigt för de som jobbar med att leda företaget; cheferna.

Chefskap LedarskapLyckat chefskap

Ett lyckat chefskap är alltså viktigt för att företaget ska fungera bra, och för att de anställda ska må bra och känna sig motiverade att jobba hårt. Just det personalansvar man som chef har kan vara svårt att hantera. Dyker det någon gång upp konflikter så är dessa inte alltid lätta att lösa och kan därför kännas väldigt betungande för chefen. Konflikthantering är därför viktigt för alla chefer. Både att kunna lösa konflikter mellan sig själv och en medarbetare eller mellan andra medarbetare som hamnat i konflikt med varandra.

Chefskap handlar om att lyssna och respektera

Mycket av ett chefskap handlar om att få andra personer att lyssna och respektera det som man vill och säger. Därför är det viktigt att de som har en chefstjänst har ett bra självförtroende och vågar vara sig själva och stå för sin egen åsikt samtidigt som de också respekterar åsikter och tankar från övriga anställda. Cheferna ska vara en trygg punkt som de anställda ska kunna känna att de kan vända sig till om de upplever obehag eller annat på arbetsplatsen som de inte känner sig nöjda med.

Chefskap stärks genom chefsutbildning

Ett framgångsrikt chefskap stärks genom en bra chefsutbildning. Mod, självkännedom och självtillit att tänka nytt och skapa nytt växer successivt fram. Tänka nytt och stort gjorde Alexander den store. Kungen av Makedonien som aldrig förlorade ett slag. Han ifrågasatte gamla sanningar och älskade att testa nya idéer. Han vågade mycket men chansade aldrig. Hans stora misstag som ledare och chef var att han började ha för stora tankar om sig själv och till slut tog hans image överhand. Han tappade kontakten med sin personal och lät sig berusas av maktens sötma. I och med detta tappade han sina anställdas förtroende.

Ett starkt chefskap

Det finns många framstående ledare genom tiderna. Deras energi, självkänsla, mod och passion utgör föredömen även idag. Här spelar tidens gång ingen roll. Egenskaperna är desamma. Det gäller att lära sig av de goda exemplen och reflektera över vilka egenskaper och förmågor som formar ett starkt chefskap. Chefsutbildning är av stor vikt för denna förståelse och medvetenhet.

Kejsare Julius Ceasar var på sin tid en skicklig retoriker med en förmåga att få sina anställdas uppmärksamhet och förtroende även om han var en stor risktagare vilket till slut blev hans fall. Han kunde uttrycka sig väl i tal och skrift vilket gav honom makt och inflytande. Ett framgångsrikt chefskap handlar även idag mycket om att kunna kommunicera effektivt både i tal och skrift. Kommunikationens betydelse för att skapa goda samtal är viktig kunskap för framgång. Chefsutbildning lär ut konsten att samtala.

Kungar som kunde chefskap

Vår kung Gustav Vasa hade en oslagbar organisationsförmåga och Karl den XII var känd för sin noggrannhet och flit och nit. Han var folklig och klädde sig enkelt. Han åt samma mat som soldaterna och deltog alltid längst fram i strid. Han var närvarande och delaktig och blev på detta sätt respekterad och älskad. Vår Drottning Kristina omgärdade sig alltid av duktiga medarbetare och hade en lysande förmåga att knyta kontakter och skapa nätverk. Framgångsfaktorer som är lika aktuella i modern tid. Chefskap nu och då bygger på samma grundstenar även om förutsättningarna och utövandet förstås skiljer sig åt.

Varningssignaler i ett chefskap

Att vara ny chef och ledare har alltid handlat om att sätta tydliga mål och kommunicera dessa för att kunna motivera medarbetare till prestation och delaktighet. För framgång måste en organisation bildas där människor mår bra. En ledare är helt beroende av sina medarbetare. Utan deras närvaro och engagemang händer ingenting. För att skapa rätt förutsättningar behövs chefsutbildning.

En ledare kan aldrig lyckas utan att erhålla förtroendet att få leda. Varje chefs uppgift rymmer ledarskapsrollen. Det är fundamentalt för en organisations framsteg att chefen i sin ledarroll ger akt på varningssignaler och tar tag i problem direkt. Att inte skjuta till morgondagen det som kan göras idag bör vara ledord i ett starkt ledarskap och chefskap. En chefsutbildning är av stor vikt för att lära sig uppfatta och tolka dessa varningssignaler i ett chefskap.

Modernt chefskap

Chefsutbildning skapar förståelse och verktyg för de förmågor som är avgörande för ett framgångsrikt chefskap. När kriser hotar gäller det att ha förmågan att ta kontroll, ta ansvar och kunna fatta viktiga beslut. Den amerikanske företagsledaren Jack Welch har en gång sagt “ control your own destiny or someone else will”. För detta krävs självinsikt och ett starkt självförtroende. Percy Barnevik har varit en av vårt lands tyngsta makthavare och en ikon för framgång i chefskap.

Med sina fyrtio år av ledarskapserfarenhet inom näringslivet betonar han vikten av att våga sätta höga mål för sig själv och andra och att fly bekvämlighetszonen som det är lätt att hamna i. Han hävdar att förmågan att kunna tänja på gränser behöver vara en del av personligheten inom ett chefskap. Med en tidsagenda disponeras tiden på bästa sätt och fokus sker på rätt saker. Chefskap handlar inte om att göra allt själv, det handlar om att delegera som i sin tur skapar ökad motivation och stolthet hos organisationens medarbetare.

Chefskap har flera dimensioner

Som chef ska du alltid jämföra dig med de bästa och lära av de bästa. Det har visat sig vara den starkaste förändringskraften av alla. Att utöva en intern konkurrens ökar medarbetarnas prestationer. Företagsgurun Peter Drucker sa en gång “ det finns två slags människor, de som producerar resultat och de som producerar ursäkter för att de inte gör det”. Det gäller att ha en vision som medarbetarna köper. Skapa en entusiasm och drivkraft tillsammans med stolthet bland medarbetarna för den organisation de tillhör. Chefsutbildning och ledarskapsutbildning ger de rätta verktygen och förutsättningarna för att uppnå denna framgång inom chefskap.

Tillgängligheten är A och O inom chefskap

Att ha ett tydligt budskap och upprepa det regelbundet för sina medarbetare motiverar ett företags måluppfyllelse. En kunskap som erhålls via chefsutbildning. I bästa fall kommer uppsatta mål till och med överskridas och förväntningarna överträffas. Genom att vara tydlig i sitt chefskap växer medarbetarnas trygghet och med den en stark lojalitet. Ett bra genomförande har visat sig vara hela nittio procent av framgången på ett företag.

Ett starkt team med medarbetare som kompletterar varandra är av stor vikt. Det gäller att som chef vara positiv och konstruktiv men behålla vad man tänker för sig själv. Tillgängligheten är A och O inom chefskap. En fulltecknad kalender blir lätt en mur mellan chefen och medarbetarna där tid för oplanerade samtal och behov saknar plats. Detta får till konsekvens att kanske rent av de viktigaste samtalen mellan chef och anställda går förlorade.

Coachande chefskap för ny som chef

Det är ensamt på toppen. För att hantera denna utsatthet som det innebär att vara ny som chef är det viktigt att via chefsutbildning och bra chefsutveckling få de rätta verktygen för framgång. Det gäller att skilja på känslor och prestation i sitt chefskap. När andra har problem gäller det att kunna lyssna och därefter lära andra att lösa sina egna problem.

Går man in och tar över problemet fråntas möjligheten till ansvar och utveckling. Det är förstås samtidigt viktigt att kunna visa empati och en vilja att hjälpa utan att ta över problemet. Ett coachande chefskap får medarbetarna att ta större ansvar och komma med egna lösningar. Tyvärr är ofta vår första reaktion att ge ett snabbt svar. Genom att byta ut detta beteende mot ett coachande samtal föds svaret och lösningen hos medarbetaren. Ett agerande som utvecklas och stärks via chefsutbildning.

Chefskap ledarskap

Chefskap