Tydligt ledarskap

Tydligt ledarskap är ett gott ledarskap

Tydligt ledarskap vinnerEtt gott ledarskap likställs ofta med ett tydligt ledarskap. Att som chef vara tydlig med både sina och organisationens mål ses som mycket viktigt, då detta kan vara avgörande för om organisationens medarbetare kan följa och uppnå dessa. För att nå bästa resultat behöver organisationens medarbetare både vara införstådda med målen och dess betydelse, men de behöver även känna att de vill ställa upp på målen ifråga.

Ett tydligt ledarskap kräver förmåga att kommunicera på ett klart och tydligt sätt. Den chef som vill tillämpa ett tydligt ledarskap bör därför uppmärksamma och finslipa sin förmåga till god kommunikation. Både den verbala och den icke-verbala kommunikationen bör vara välfungerande för att leda sina medarbetare. Den verbala kommunikationen innefattar allt som sägs; på möten, vid fikapauser, vid medarbetarsamtal, vid telefonsamtal och så vidare. Den som är chef ägnar ofta mycket tid åt verbal kommunikation och bör därför vara medveten om hur denna uppfattas.

Starkt verktyg

Den icke-verbala kommunikationen är också ett starkt verktyg hos den chef som strävar mot ett tydligt ledarskap. Till icke-verbal kommunikation räknas såväl kroppsspråk som all kommunikation som företas i skrift. Idag kommunicerar vi mer och mer i skrift genom mail, sms, chattar, pm, intranät, elektroniska samarbetsytor och så vidare.

För att idka ett tydligt ledarskap även vad gäller denna sorts skriftlig kommunikation krävs god insikt i hur dessa ska användas på bästa sätt. Risken finns att alltför många medarbetare nås av för mycket information. Det kan bli svårt att sålla bland budskapen, och det kan medföra att viktig information missas.

Inom många organisationer finns olika förhållningsregler kring hur mail, telefoner, chattar och intranät bör användas. Dessa förhållningsregler kan vara både skriftliga rutiner eller i form av en underförstådd kultur. Ett tydligt ledarskap kräver att samtliga medarbetare inom organisationen känner till dessa förhållningsregler och förstår att tillämpa dem. Detta sparar mycket frustration och förlorade budskap.

Ledarskap

Ett tydligt ledarskap handlar om så mycket mer än hur man kommunicerar i tal och skrift. Även vilka tillfällen och miljöer man väljer för att förmedla sina budskap spelar roll. Att avsätta möten med ett tydligt syfte är ett sätt att undvika missförstånd och spilld tid. Att som chef tydligt kommunicera vad som kommer att avhandlas på ett möte samt vad det förväntade resultatet av mötet är kan spara en hel del frustration och säkerställa att mötet blir tillfyllest för alla inblandade.

Att som chef ta sig tid för samtal med sina medarbetare kan vara en viktig del av ett tydligt ledarskap. Genom dessa samtal kan man som chef förvissa sig om att medarbetarna har förstått organisationens mål, och att de har accepterat dem. Man kan även fånga eventuella missförstånd som uppstått, samt vara lyhörd för medarbetarens egna tankar kring målen.

Ett tydligt ledarskap är en förutsättning för en väl fungerande verksamhet. Medarbetare som är väl införstådda i organisationens mål och aktivt arbetar mot dessa är viktigt för goda resultat. Genom att utveckla sitt ledarskap och förfina sina metoder att förtydliga sitt budskap kan man som chef ha en hel del att vinna.