Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal ett viktigt ledarskapsverktyg

För den som är chef eller arbetsledare och därmed ansvarar för personal är utvecklingssamtal ett av de viktigaste ledarskapsverktyg som finns till hands. Grunden för ett bra ledarskap är att ha en god kommunikation med sina medarbetare. Och att sträva efter att förstå varandra bättre.

Ledarskap

Utvecklingssamtal ledarskapsutbildningGenom utvecklingssamtal får chef och medarbetare möjlighet att tillsammans sitta ner. Och diskutera medarbetarens utveckling och hans eller hennes framtida mål. I detta samtal planerar chef och medarbetare tillsammans och skapar förutsättningar för medarbetarens fortsatta utveckling inom organisationen.

En viktig beståndsdel i ett tydligt ledarskap är att använda dessa samtal för att tydliggöra de förväntningar som man som chef har på sin medarbetare.

Kompetensutveckling

I ett utvecklingssamtal hjälps chef och medarbetare åt. Att formulera såväl mål för medarbetaren som förutsättningar att uppnå dessa. Ofta formuleras planer för medarbetarens utbildning under det kommande året. Samt hans eller hennes mer långsiktiga kompetensutveckling inom dessa samtal. Det kan både handla om företagsutbildning, såväl som externa satsningar på medarbetarens kompetens.

Medarbetarens arbetssituation

För att arbeta mot ett hållbart ledarskap bör man som chef lägga stort fokus på att genomföra bra utvecklingssamtal med hög kvalitet. Detta samtal blir en arena för att kunna uppfatta och diskutera de förutsättningar i medarbetarskapet. Som gör att medarbetaren trivs, mår bra och kan utföra ett gott jobb. Om det finns något i medarbetarens arbetssituation som inte fungerar bra. Eller som får henne eller honom att inte må bra och prestera sitt bästa. Så utgör utvecklingssamtalet ett avslappnat tillfälle att upptäcka detta och diskutera olika lösningar.

Ny chef kan hamna i svåra samtal

För den chef som vill utveckla sin förmåga att hålla goda utvecklingssamtal finns olika sorters chefsutbildningar. God kommunikation som chef handlar till stor del om övning. Och genom till exempel en ledarskapskurs med fokus på samtal och kommunikation. Kan man som chef få en hel del goda tips och erfarenheter. Chefer från olika verksamheter kan i ett sådant sammanhang få möjlighet att träna på sina förmågor för att successivt känna sig mer trygga i olika samtalssituationer, även i svåra samtal.

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning med tydlig inriktning mot just utvecklingssamtal kan vidare ge mer information om nyttorna och fördelarna med dessa samtal. Det är viktigt att som chef se att just detta verktyg ofta äger rum en gång per år, men ger effekter på många av de processer som medarbetaren går igenom under resten av året. Syftet med detta samtal är att lägga grunden till årets fortsatta aktiviteter, och genomför man detta på ett kvalitativt sätt kan mycket vara vunnet i chefens och medarbetarens kommunikation och samarbete under resten av året.

Feedback

Många av ledarskapets utmaningar kan hanteras på ett konstruktivt och professionellt sätt genom att som chef satsa på att genomföra goda utvecklingssamtal. Detta blir en naturlig arena för att hantera eventuella missförstånd och klargöra att man som chef och medarbetare har samma bild av medarbetarens arbete och chefens förväntningar på detsamma. Det är ett forum för öppen feedback både från chef till medarbetare, men även från medarbetare till chef. Väl genomförda samtal skapar därför förutsättningar för ett gott samarbetsklimat även efter att de båda lämnat samtalsrummet.