Arbetsledare

Ledarskap för team- och arbetsledare

Ledarskap för team- och arbetsledare har som mål att höja glädjen och energin i arbetet. Att hitta nya vägar och möjligheter gör ledarskapet roligare och effektivare. Genom god kommunikation skapas goda förutsättningar för samarbete. Det gäller ju att alla drar åt samma håll. Ledarskap handlar om att leda andra men också om att uppmuntra delaktighet och ökat ansvar. Att vända det negativa tänkandet till positivt. Att se möjligheter istället för hinder.

Ledarskap för team- och arbetsledare handlar om ett klokt ledarskap med förmåga att se det goda i alla. Att öka förståelsen för olikheter och identifiera de värden som är viktiga i ledarskapet och mötet. Det krävs mod och en tro på det man gör. Genom att vara autentisk som ledare visar jag vem jag verkligen är och att jag vågar stå för det. Det är ett avgörande steg för att bli accepterad och respekterad som ledare.

Bra ledare får sina medarbetare att trivas och utvecklas i en takt som föder tillit till sin egen förmåga. I ett ledarskap för team- och arbetsledare behöver jag som ledare tänka nytt och annorlunda och söka vägar för att få mina medarbetare att inspireras och lyckas i sitt arbete. Med god kommunikation och en hög lyhördhet skapas viktiga förutsättningar för att nå resultat. Min uppgift som ledare är att vara en förebild med kunskap om vad som förväntas av mig i mitt uppdrag.

Ledarskap

Ledarskap för team- och arbetsledare handlar om att vägleda andra och se till att ett gott samarbete skapas. Ledarskap i praktiken bygger på kontinuerlig feedback och coachning i kombination med tydlighet kring de värderingar som ska råda. Tydliga spelregler leder inte bara till tanke utan även handling. Genom att tänka över vilka känslor och funderingar som finns inför ledarrollen kan ett ledarskap med otydliga gränser och bristande tillit förhindras.

Ledarskap för team- och arbetsledare bygger på konkreta verktyg och modeller. Målet är att leda en grupp och uppnå resultat. Det kräver stöttning och förmåga att motivera. Utrymme för reflektion är av stor betydelse tillsammans med ett utbyte av erfarenheter mellan medarbetare. Detta ger nya insikter och förståelse för de olika rollerna. Det handlar om en balansvikt mellan att vara teamledare och arbetsledare då kommunikation och kroppsspråk får stor betydelse.

Arbetsledarens ansvarsområde ser olika ut mellan olika organisationer. Det är inte hållbart att enbart luta sig mot långsiktiga planer i ett ledarskap för team- och arbetsledare. Ledarskap handlar om att ständigt stå på tå för att vara beredd att möta morgondagens utmaningar. Flexibilitet är nödvändigt. Genom en god självkännedom vågar jag som ledare släppa egot med dess krav och kontrollbehov. Istället ersätter jag dessa med en känslor av mod och tillit.

Ledarskap för team- och arbetsledare strävar efter att skapa djup och inte yta. Nya förutsättningar med förväntningar på ständig tillgänglighet ställer nya krav på ledarskapet. Omvärlden förändras i ett snabbt tempo vilket gör att ledarrollen är mer komplex än någonsin. Att som ledare bli ifrågasatt är inte ett nederlag. Det är en nödvändighet för utveckling.

Arbetsledare utbubildning

Arbetsledare