Ledarstilar

Ledarstilar kan delas in i två grundtyper

Ledarstilar kan man dela in dem i två grundtyper, nämligen traditionellt och modernt ledarskap.

Det traditionella bygger på auktoritet och medarbetarna förväntas göra som de blir tillsagda. I stor utsträckning på grund av sin lojalitet med chefen och med företaget. Och kanske för att få belöningar av olika slag.

Samarbetet horisontellt inom personalgruppen får mindre fokus än det vertikala samspelet. Även om denna modell känns ganska otidsenlig tillämpas denna ledarstil fortfarande på många arbetsplatser.

Det är i viss mån en generationsfråga men det kan även vara relaterat till organisationsstruktur och företagskultur.

Ledarskapsutbildning

Ledare men inte chef – kursprogram 2 dagar (Klicka här)

Moderna ledarstilar

Modernt ledarskap bygger på delaktighet och samarbete. Och att bygga upp en dialog och ömsesidig respekt. Hierarkin inom företaget har planats ut och en mer demokratisk anda råder. Alla uppmuntras att komma med förslag och olika former av teamwork eller nätverksarbete befrämjas.

Naturligtvis är inte verkligheten enbart svart eller vit. Utan på många arbetsplatser blandas element av både traditionella och moderna ledarstilar. Här finns en potentiell källa till konflikter. Genom att vissa personer i sitt ledarskap håller fast vid metoder. Som deras kollegor upplever som föråldrade eller ineffektiva.

Andra uppdelningar av ledarstilar

Det finns också andra uppdelningar man kan göra mellan olika ledarstilar. Exempelvis individorienterad, uppgiftsorienterad eller situationsanpassad. Det vill säga att det är den rådande situationen som styr vilken ledarstil som är mest lämplig. Det är ju ganska uppenbart att ett företag som expanderar behöver ett annat slags ledarskap. Än ett som är i kris och behöver göra neddragningar.

Empirisk forskning om olika ledarstilar

Ett modernt ledarskap som bidrar till att göra arbetssituationen mer meningsfull och mindre stressande för medarbetarna har objektiva och mätbara fördelar. Även rent produktivitetsmässigt. Ute på arbetsplatserna bedrivs en hel del empirisk forskning för att ta reda på vilka ledarstilar som fungerar bäst. Och det kan vara klokt att både enskilda arbetsledare och hela ledningsgruppen håller sig informerad om aktuell kunskap.

Personlighet styr val av ledarstil

Det finns många olika ledarstilar. Vilken stil som en ledare väljer att utöva är beroende på dennes personlighet och värderingar bland annat. En ledarstil är det tillvägagångssätt som en ledare leder, genomför planer och motiverar människor. På 1930-talet genomfördes en studie av en grupp forskare för att identifiera olika typer av ledarskap. Resultatet blev tre stora ledarstilar: den auktoritära, den demokratiska samt den delegerande.

Bra ledare kan kombinera tre ledarstilar

Något de också kunde fastslå var att en bra ledare kunde kombinera dessa tre ledarstilar. Medan den sämre ledaren ofta höll fast vid en av dem. Det situations-anpassade ledarskapet där ledaren kan anpassa sitt ledarskap efter medarbetare och situation har också visat sig vara mest framgångsrikt.

Maktutövande ledarstilar

Den autoritära ledarstilen är den mest maktutövande av ledarstilar. Denna stil innebär att ledaren säger åt sina medarbetare vad de ska göra. Och hur de ska göra det utan att ta råd av omgivningen. En lämplig, men sällsynt, situation där detta kan vara användbart är när du som ledare har all nödvändig information. För att kunna lösa ett problem, du har ont om tid och dina medarbetare är väl motiverade.

Demokratiska ledarstilar

En demokratisk ledarstil är en deltagande ledarstil där ledaren inkluderar och låter sina medarbetare vara delaktiga i en beslutsprocess. Ni bestämmer tillsammans vad som ska göras och hur ni ska gå tillväga. Denna ledarstil är inget tecken på svaghet utan visar istället en styrka som dina medarbetare kommer att respektera.

Du som ledare har likväl det slutgiltiga beslutsfattandet. Din uppgift är inte att ha alla svaren, det är därför du ska omge dig av kompetenta medarbetare som har mer kunskap inom ett visst område än du själv. Av olika ledarstilar är denna ledarstil är positiv för alla parter.

Delegerande ledarstil

En ledarstil där ledaren ger medarbetarna möjligheten att själva ta besluten är den så kallade delegerande ledarstilen. Ledaren har här fortfarande huvudansvaret för de beslut som tas. Du som ledare kan omöjligt, och bör inte, göra allting själv. Du måste lära dig att prioritera och delegera uppgifter där de anställda kan analysera situationen själva. Och avgöra vad som behöver göras och hur.

Denna ledarstil förutsätter ett ömsesidigt förtroende mellan ledaren och medarbetaren. Kom ihåg att det alltid är du som bär ansvaret och att du alltså inte kan skylla på någon annan om något skulle gå snett.

Vad väljer du som ledare för ledarstil?

Vilken av dessa ledarstilar som bör användas är upp till dig, dina medarbetare och situationen. Om du som ledare lär dig att kombinera och blanda dessa kommer du att märka ett positivt gensvar. Några faktorer som kan påverka ditt val av ledarstil är hur mycket tid som finns tillgängligt. Och hur relationen med dina medarbetare ser ut. Vilken part som har mest information och kunskap, interna konflikter, stress och vilken typ av uppgift det handlar om etcetera.

Var lyhörd och våga lyssna på din omgivning så kommer valet av ledarstil ofta naturligt. En god ledare vet att det är värderingar som styr ledarskapet och olika ledarstilar.

Ledarstilar att bli inspirerad av

Det finns flertalet olika ledarstilar du som chef och ledare kan anamma och bli inspirerad utav. Det finns även många som tror sig veta vad som gör ett ledarskap lyckat och vilka faktorer som krävs för en eventuell framgång. Mycket forskning har gjorts på området med blandade resultat. Till exempel att vissa specifika kvalitéer och egenskaper är viktigare än andra för att kunna utöva ett bra ledarskap.

Egenskaper som god självkännedom, engagerande, mod att stå för sina värderingar och åsikter, handlingskraftig, empatisk, ansvarstagande och så vidare. Listan kan göras lång men faktum är att det inte finns något facit för hur man blir en lyckad ledare.

Plocka från olika ledarstilar

Hur du som chef och ledare väljer att utöva ditt personliga ledarskap är helt upp till dig. Du ska göra det du tror på och det som du ser är långsiktigt och hållbart. Våga testa och experimentera genom att plocka de delar som tilltalar dig mest från olika ledarstilar. Och var inte rädd för att sätta ihop ditt alldeles egna ledarskap.

En medveten ledare är lyhörd inför sin omgivning och räds inte förändringar. Ledarstilar ändras och utvecklas med tiden precis som allting annat runtomkring oss. Den moderna ledaren förenar förmågan att skapa resultat med långsiktig utveckling av både individ och organisation.

Våra olika ledarstilar

Det finns sanningar och principer, universella och tidlösa lagar, inom mänskligheten vilka utgör själva grunden för människans samspel och effektivitet. Det är värderingar som vi människor bygger våra liv på. Det inkluderas i våra privata relationer, alla beslut vi tar, hur vi tänker och handlar och utgör stommen i hur vi utövar vårt ledarskap.

Våra olika ledarstilar grundar sig i dessa principer och personliga värderingar. Och kan göra att vi utvecklas till mer insiktsfulla individer om vi lever utefter dem. Om du som chef och ledare utgår från vad du tycker är rätt och riktigt. Samt ser till sanningen kommer många andra delar att falla på plats helt naturligt.

Olika ledarstilar för olika ledarskap

Världen vi lever i idag ser inte likadan ut som för bara några år sedan. En snabb teknisk utveckling och ett ständigt informationsflöde som haglar över oss. Gör att all kunskap globalt nästintill dubbleras vart tredje år. Nya produkter lanseras på marknaden varje dag och i en allt snabbare takt.

Behovet av ledare som strävar mot framtiden och dess utveckling är större idag än någonsin tidigare. Och med en blandning av olika ledarstilar kan du anpassa ditt ledarskap efter de förutsättningar som finns. Och se till organisationens bästa och du kommer att märka resultat.

Ledarstilar är riktmärken

Mycket i våra liv handlar om att hitta en balans och detsamma gäller ditt ledarskap. Du som chef och ledare har säkerligen hört eller läst om hur en ledare måste kunna leverera goda resultat. Samtidigt som denne ska arbeta aktivt med att skapa positiva relationer med sina medarbetare.

Att de ska kunna styra sitt team mot ett tydligt mål. Samtidigt som de ska vara stödjande och ge dem utrymme att komma med egna lösningar. Om du arbetar med olika ledarstilar, anpassat efter individ och situation, kommer detta att vara möjligt. Ledarstilar är riktmärken, inget facit.

Ledarstilar för ledare