Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning

En ledarskapsutbildning hos Hjärtum Utbildning ger dig kunskaper inom ledarskap som utvecklar dina färdigheter som ledare. När du bokar in dig på en utbildning hos oss lär du dig att utveckla ett mer hållbart ledarskap. Gå gärna en ledarskapsutbildning i början av din karriär som ledare, för att få en bra och snabb start. Hos oss på Hjärtum Utbildning hittar du utbildningar som passar nya ledare, till exempel Att leda utan att vara chef, Ny som chef och Arbetsledarutbildning. Dessa utbildningar hör till de mest populära hos oss och ger dig viktiga grundläggande kunskaper.

Pedagogiska och erfarna utbildningsledare

Våra duktiga utbildningsledare är alla erfarna, pedagogiska och har dessutom förmågan att hålla liv i en utbildning, ända fram i mål. Du lämnar utbildningarna med massor av nya lärdomar och du vet hur du ska praktisera dem i din vardag. Du kan läsa om utbildningarna genom att klicka på länkarna nedan:

Du hittar även ledarskapsutbildning för mer erfarna ledare, t ex Arbetsrättskurs och Svåra samtal. Oavsett vilken nivå du befinner dig på kommer våra ledarskapsutbildningar att ge dig mer kunskaper, relevant information och det senaste inom ledarskapsområdet. Efter någon av våra utbildningar har du fått ökade kunskaper, fler insikter och många nya lärdomar inom ledarskapsområdet. Dessutom har du övat upp dina naturliga färdigheter som ledare samt fått redskap för att jobba med svagare delar. Allt sammantaget ger en ledarskapsutbildning många nya insikter som kommer att göra dig till en bättre ledare.

ledarskapsutbildning

Vad är syftet med ledarskapsutbildning?

Syftet med ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning ska syfta till att låta deltagarna utveckla kunskaper om individers och gruppers sätt att fungera i en organiserad verksamhet. Det är mycket viktigt att förstå hur en grupp samverkar, utvecklas och interagerar. Alla grupper går igenom olika stadier och som ledare för gruppen behöver du förstå vad som händer i de olika skeendena. Först då kan du stötta, coacha och föra teamet framåt mot målet.

Du behöver bl a lära dig om grupprocesser och kommunikation, vilket en bra ledarskapsutbildning brukar ta upp. En ledarutbildning ska också bidra till att deltagarna utvecklar förståelse för olika ledarskapsstilar samt lär sig om ledarskapsteknik och dess villkor. De ska även öka sin tillit till sin egen förmåga att leda andra och få bättre självförtroende i ledarsituationer.

Hur ledarskap fungerar i praktiken

Under en ledarskapsutbildning ska deltagarna ges möjlighet att utveckla kritisk medvetenhet. Det sker genom att diskutera frågeställningar inom ledarskap och roller samt kritiskt reflektera över nyheter och tendenser inom området. Hjärtum Utbildning har erfarna och pedagogiska utbildningsledare, vilka ger  dig praktiska exempel. Då kommer ledarskapsutbildningen att leda till att deltagarna utvecklar förståelse för ledarskapet och även kan tillämpa det i praktiken.

Ledarskapsutbildning ska ge deltagarna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap samt förmåga att använda dessa
  2. Insikter om hur individer och grupper fungerar samt om kommunikation, samverkan, konflikthantering och motivation inom en verksamhet
  3. Kunskaper om olika former av ledarskap
  4. Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap ur olika synvinklar
  5. Förmåga att leda en verksamhet i praktiken

Varför ledarskapsutbildning?

Ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning stärker dig som ledare

Ledarskap handlar om ständig utveckling. Detta är just nu högaktuellt, med tanke på den höga förändringstakt som är nu, både i samhället som helhet och inom ekonomi och företagande. En ledarskapsutbildning gör dig förberedd på att du kan behöva göra anpassningar till en ofta oförutsägbar framtid. Ledarskapsutveckling är därför en färskvara, som kräver ständig träning och övning samt insikt om dig själv i ledarrollen.

Som ny chef eller ledare har man stor nytta av att ta del av ny information. Det kan handla om både nya ledarskapsteorier och om management samt om kunskap om omvärlden i form av statistik och andra fakta. Då är det relevant med en ledarskapsutbildning där man tittar på olika framtidsscenarier i ledarskapet. Samt lär sig att tolka och analysera ett ständigt ökat flöde av statistik. Många anser därför att den tid man lägger på en ledarskapsutbildning ger mångdubbelt tillbaka. Och man undviker därmed att fastna i vanliga ledarskapsfällor.

Utbildning ger ökad kompetens i att leda

En ledarskapsutbildning med utbildningsledare som är specialister på ledarskap tar upp ämnen som gruppdynamik, kommunikation inom gruppen och de olika roller som finns där. Det finns även utbildningar som fokuserar mer på hur man arbetar med visioner, verksamhetsutveckling och förändring. En utbildning i ledarskap höjer kompetensnivån rejält och lägger grunden för en sund ledarutveckling i organisationen.

Ett exempel på tillfällen där utbildning visat sig viktigt är om företaget man arbetar för står inför en omorganisation. Det kan till exempel handla om förändringar i samband med uppköp eller neddragningar. Detta innebär ofta en extra stor utmaning för ledarna i organisationen. Under en ledarskapsutbildning kan ledarna dels lära sig att tackla frågeställningar som uppkommer i samband med förändringarna, dels får de tillfälle att lyfta blicken ovanför det egna företaget. Detta kan underlätta för ledarna att se på förändringarna med andra ögon och få ett nytt perspektiv.

Ledarskapsutbildning utifrån praktisk erfarenhet

Vi har arbetat med ledarskapsutbildning och ledarskapsutveckling för chefer och ledare sedan 1996. Vi erbjuder företagsutbildning i ledarskap som både öppen och företagsanpassad utbildning. Som anpassad utbildning kan vi skräddarsy företagsintern utbildning för just er. Våra utbildningsledare har alla egen praktisk erfarenhet av att leda och delar med sig av erfarenheter och tips, utöver modern och forskningsbaserad fakta kring ledarskap.

Ledarskapsutbildning efter behov

Ledarskapsutbildning ledarskap

Hur ser ert behov av ledarskapsutbildning ut?

Vi har ett omfattande och rikstäckande kontaktnät av professionella ledarskapskonsulter. Ni får därmed ta del av den bästa kunskapen, kompetensen och utbildningsledarna som marknaden idag kan erbjuda. Deltagarna lämnar på den ledarskapsutbildning de har deltagit i mycket höga betyg.

Deltagarna framhåller våra utbildare för deras individuella olikheter. Innehållet av praktiska kunskaper under utbildningsdagarna som de kan omsätta i sitt praktiska arbete när de kommer hem. Bra ledarskapsutbildningar bidrar starkt till att stärka respektive deltagares självkänsla och ledarutveckling.

Frågor om ledarskapsutbildning

Har du frågor om ledarskapsutbildning eller andra frågor i anslutning till någon ledarskapsutbildning? Du är varmt välkommen att kontakta oss på Hjärtum Utbildning för vägledning och råd. Vi svarar snabbt på mejl och hjälper dig gärna att hitta rätt utbildning för dig. Vi förstår att det ibland kan vara svårt att välja rätt bland alla utbildningar och gör alltid vårt bästa för att utbildningen ska stämma mot dina förväntningar. Vårt mål är att du utveckla dina färdigheter inom ledarskap, så att du kan fortsätta din väg mot ett starkt ledarskap. Innehållet i våra utbildningar tar upp såväl fakta och teori som praktisk användning av ledarskapsmodeller och ledning i stort.

Ledarskapsutbildning för alla yrkesgrupper

Bra ledarskapsutbildning och chefsutbildning lär dig hantera de förväntningar och krav du som ledare har att leva upp till. Kanske går du från att vara ”en i gänget” till att bli ny som chef och ledare? Ledarskapsutbildningen Ny som chef hjälper dig då att snabbt finna din nya roll. Och ger dig den plattform du behöver för att öka ditt ledarskapsindex. Och utveckla dig som en bra ledare som kan bygga team.

Nästa nivå för dig?

Modern LedarskapsutbildningHur vägleder du dina medarbetare så att de får tillgång till sin fulla potential genom kompetensutveckling? Och hur kan de förbättra sina resultat genom affärsmannaskap och ökar produktiviteten? Kan du hjälpa någon att hitta nya lösningar för att nå målet? Hur kan du få andra att ta större ansvar för sin uppgift? Att påverka andra genom ditt sätt att fråga, vara och lyssna är en konst, men hur gör du?

När du har arbetat som ledare en tid kanske du känner att det är dags att få högre utväxling på ditt ledarskap. Du vill lära dig det senaste inom ledarutveckling, coachning och att bygga team. Du vill helt enkelt få nya lärdomar som ökar ditt ledarskapsindex. Då är det dags att gå en givande ledarskapsutbildning.

Välj rätt ledarskapsutbildning

Som ledare är du ett värdefullt nav i dina medarbetares vardag. Samtidigt har du kanske känslan av att medan du jobbar för andras utveckling så stagnerar du i din egen. Det vore fint att kunna ta ett steg framåt för egen räkning, utvecklas och mogna som människa och få den inre balans som gör dig till en ännu bättre chef och ledare. Men välj rätt ledarskapsutbildning, ledarutbildning eller ledarkurs – kontakta oss, om du vill ha råd.

Ledarskapsutbildning för Ny som chef

Modern LedarskapsutbildningEn ledarskapsutbildning förbättrar dina kunskaper och stärker dina ledarskapsegenskaper så att du kan bygga vidare mot det som kort och gott kallas bra ledarskap. Ledarskap för nya chefer är viktigt.

Att vara ny som chef och lyckas bygga team samt samordna alla dina medarbetare till samma mål är inte lätt! Konsten att förmedla företagets beslut till verkliga mål för dina kollegor kräver kännedom om ett fungerande ledarskap. Oftast blir man klämd mellan vad dina chefer säger och vad dina kollegor önskar eller uppfattar. Ledarskap i företag är viktigt – läs mer om chefsutbildningar här!

Att lyckas som nybliven chef

Hur lyckas du ”få med” med hela gruppen – att få dem att arbeta mot samma mål som företaget har? Personalen är den bästa resursen företaget har – du som nybliven chef ska lyckas uppfylla budgeten/målen samt göra arbetsplatsen attraktiv. Att hantera kollegor som inte ser positivt på förändringar, teamarbete eller som delar din vision av ledarskapet tar mycket av din tid – tid som egentligen behövs till ditt arbete.

Ledarskapsutbildning är viktigt

Vissa experter menar att en vanlig miss är att vi tror att beslutsfattande mest handlar om att hantera affärsplaner och budget, när nästan 60 % av tiden gå åt till relationer. Under allt rationellt tänkande är det känslorna som styr. Därför bör alltid självutveckling med insikt om självkänsla ingår i en ledarskapsutbildning.

Ta referenser och jämför priser

Ledarskapsutbildning kursinnehållGå därför igenom och ta dig tid och nogsamt gå igenom kursinnehållet när du skall köpa en ledarskapsutbildning. Ta även referenser. Ett tips är att du ringer några av dem som har gått aktuell ledarskapsutbildning, och be den berätta om vad de tyckte och hur de upplevde utbildningen och de olika utbildningsavsnitten.

Sedan måste du ta ställning till om du skall välja flera korta utbildningar eller en sammanhängande ledarskapsutbildning. Korta kombinerbara kurser gör det möjligt att, utöver en grundläggande del, välja det du behöver och hoppa över resten, detta kan vara ekonomiskt fördelaktigt. Ett sammanhållen omfattande ledarskapsutbildning däremot, sträcker sig över en lång tid, ibland flera år, med utrymme att tillämpa teorier i praktiken, få feedback och bygga nätverk.

Ledarutbildning med vetenskaplig bakgrund

Framtidens LedarskapsutbildningAlla ledarskapsutbildningar – oavsett om de är långa eller korta – ska ha någon form av vetenskaplig bakgrund, alltså bygga på kunskap från flera organisationer och erfarenhet från många chefer. Och dessutom innehålla ett mätinstrument, så att det går att se vad deltagarna fått med sig från utbildningen.

Ledarskapsexperterna har lite olika åsikter om ledarskapsutbildningarna. Vissa menar att ledarskap har en beteendevetenskaplig grund, men många chefer är i grunden ekonomer eller ingenjörer. Men det finns även ledarskap i vården och ledarskap för sjuksköterskor samt för olika sorters teamledare. Och för dem kan vinsten med en längre ledarskapsutbildning vara att de får ord på och förstår komplexiteten i ledarskapet.

Teori och praktik i ledarskapsutbildning

Ledarskapsutbildning, ledarskapAndra ledarskapsexperter menar att det finns en föreställning om att ledarskapsutbildning innehåller för mycket teori. Detta stöds dock av att många deltagare gillar just ledarskapsteorier.

De får ett språk att använda när de talar om vinnande ledarskap med andra ledarskapsspecialister. Men det gav dem också möjlighet att bättre avgöra vad de kunde och inte kunde och vilka krav som är rimliga att ställa i ledarskapsvärlden.

Utbildning i ledarskap för ökad kommunikation

När man arbetar med människor behöver man ofta lösa problem inom gruppen och en utbildning i ledarskap kan ge välbehövlig kompetenshöjning i ledaregenskaper inom ämnen som konflikthantering och kommunikation. Hur man gör för att öka motivationen och samarbetsförmågan är andra viktiga ämnen, och även detta är en fråga om kommunikation.

Öka din ledarskapskompetens

Om man vill få alla att arbeta i samma riktning är det viktigt att kunna föra ut budskapet om vilka gemensamma mål och visioner man strävar mot, och en bra chef är dessutom lyhörd för förslag och synpunkter från de anställda. Gott ledarskap och ledarskapskompetens kan alltid bli ännu bättre genom en ledarskapsutbildning och en ständig dialog mellan ledning och personal.

Ledarskapsutbildning för nya chefer

För dig som är ny som chef har en ny värld öppnats. Uppdraget som chef bjuder på en mängd olika utmaningar, och den som är ny som chef gör klokt i att vara väl förberedd. Som chef kommer du att arbeta med din person och dina kunskaper som främsta redskap. Du kommer att ställas inför situationer där du behöver fatta svåra beslut. Därför måste du känna dig trygg i din roll.

Grundläggande ledarskapsutbildning

Kanske har du varit i den bransch du kommer att vara chef inom tidigare och har med dig en rad kunskaper därifrån sedan tidigare. Eller är du helt ny på den arena du nu ska beträda, t ex ledarskap i sjukvården. För att skapa en god grund för dig att axla ditt uppdrag rekommenderas att gå en grundläggande ledarskapsutbildning, som kan ge dig ett starkt ledarskap och hållbart ledarskap med verktyg och råd för ditt kommande uppdrag.

Ledarskapsutbildning inför chefsjobbet

För dig som är ny som chef är det viktigt att inse att du nu har ett helt nytt arbete och en ny roll i organisationen. Om du har gått från att arbeta med dina medarbetare som deras kollega och nu har blivit deras chef är detta av ännu större vikt. Du behöver kunna svara för din verksamhet både uppåt i organisationen, men också gentemot dina medarbetare och omgivningen. Utan vana kan detta vara krävande. Därför är det viktigt att du som är ny som chef får möjlighet att genomgå en ledarskapsutbildning i administrativt ledarskap och i medarbetarsamtal som förbereder dig på kommande utmaningar i ditt uppdrag.

Kontinuerlig ledarskapsutbildning för ny som chef

Att vara ny som chef innebär att du ges helt nya möjligheter att utveckla dig själv. Nya krav ställs på dig, samtidigt som du har en komplex roll att axla, inte minst ledarrollen. Uppdraget som chef i ungt ledarskap är mycket spännande, och kommer att få dig att upptäcka nya sidor av dig själv. Som chef är du ditt eget främsta arbetsredskap, och liksom i alla jobb behöver du påfyllning och ny inspiration för att nå nya mål om de viktigaste ledaregenskaperna. Därför är kontinuerlig ledarskapsutbildning av stor vikt för dig som är ny som chef och genom hela din fortsatta chefskarriär.

Ledarskapsutbildning i Stockholm och Göteborg

Ledarskapsutbildning och företag som levererar ledarskapsutbildning är en växande och dynamisk bransch. Det finns många olika aktörer att välja mellan, inte minst i storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö. Det är därför viktigt för dig som söker en ledarskapsutbildning att välja utbildningsaktör med omsorg. Det är klokt att själv formulera sina mål med utbildningen innan man köper in en aktör för personalutbildning.

Att säkerställa att utbildningen

Ställ dig själv och organisationen frågor som: ”vilket resultat vill vi se efter genomgången utbildning?” ”Vilka kunskaper ska våra chefer få genom denna utbildning och hur kan vi mäta att utbildningen gav resultat?” Fråga även de chefer som kommer att genomgå en ledarskapsutbildning vad de har för förväntningar på utbildningen. Det är också klokt att göra uppföljningar efter att organisationens chefer genomgått en ledarskapsutbildning, för att säkerställa att utbildningen gav väntat resultat och inte en utbildning om härskartekniker eller typ UGL i vildmarken.

Syftet och målet med ledarskapsutbildning är viktigt

När organisationen klargjort vad som är syftet och målet med ledarskapsutbildning är det dags att ta reda på vilken aktör som kan tillhandahålla just detta. Det finns olika sätt att gå tillväga för att hitta just det man som organisation söker. Att söka på nätet kan vara ett första steg för att hitta den sorts ledarskapsutbildning man önskar, till exempel avsnitt om aktivt ledarskap, coachning med coachande ledarskap, coachande förhållningssätt, coachande samtal, eller att utveckla feedback och gott ledarskap med mera.

Ta referenser på ledarskapsutbildning

När man hittat ett antal aktörer som verkar intressanta kan man sedan be dessa om referenser från andra organisationer som använt sig av dem. Detta kan ge en tydligare bild av om just denna aktör kan tillhandahålla den ledarskapsutbildning i ledarskapscoachning och mentorskap du  önskar, eller om deras marknadsföring gav en felaktig bild vid första anblicken.

Att söka efter en lämplig ledarskapsutbildning

Ett annat sätt att gå tillväga när man söker efter en lämplig ledarskapsutbildning kan vara att kontakta andra organisationer mer liknande verksamhet eller behov som den egna, genom dem kan man få råd och tips om utbildningsföretag som kan vara intressanta. Tveka inte att ställa krav på det utbildningsföretag som du valt, och föra en diskussion kring vad som passar din organisation bäst. Många utbildningsföretag är intresserade av att leverera just den lösning som skulle ge beställaren bäst kvalitet, och kan därför både vara flexibla och komma med goda råd kring rätt utbildning för dig och din organisation.

Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö

För dig som bor och arbetar i Stockholm, Göteborg eller Malmö finns det ofta en uppsjö av olika typer av ledarskapsutbildning. Utanför storstadsregionerna kan det dock vara svårare att hitta rätt sorts ledarskapsutbildning som motsvarar de krav och förväntningar du som är ny som chef har. Som organisation kan man lösa detta på olika sätt. Dels kan viss ledarskapsutbildning ges på distans från Stockholm, Göteborg eller Malmö. Därtill kan ett flertal av de företag som erbjuder ledarskapsutbildning skicka utbildare till just din stad. Om så är fallet kan organisationen samla fler chefer, unga ledare och icke chefer vid samma utbildningstillfälle.

Ledarskapsutbildning för nya chefer

Om du bor i Stockholm, Göteborg eller Malmö är floran av utbildningsföretag som ovan nämnt av naturliga skäl större. Men även om man själv eller organisationen inte befinner sig i Stockholm, Göteborg eller Malmö behöver detta inte vara en begränsning. Det kan vara klokt att kontakta den mest intressanta aktören för att diskutera möjligheten till skräddarsydd utbildning för din organisation.

Ledarskapsutbildning i Stockholm och Malmö

Oavsett om du bor i Storstadsområdena Stockholm, Göteborg eller Malmö eller i en mindre ort, finns ett flertal goda lösningar för att säkerställa att cheferna i din organisation får möjlighet till viktig vidareutveckling. Med kunniga, trygga och inspirerade chefer kan din organisation nå nya mål och leverera ett ännu bättre resultat.

Ledarskapsegenskaper

Och en chef som får vidareutvecklas och förses med rätt verktyg för ett fungerande ledarskap trivs oftast bättre i sitt uppdrag med förvärvade ledarskapsegenskaper. En investering i en ledarskapsutbildning eller en vidareutbildning är därför en investering både för din organisation, för era resultat och för individerna i organisationen.

Moderna Ledarskapsutbildning