Formellt ledarskap

Man skiljer mellan informellt och formellt ledarskap. Den formelle ledaren är den som utsetts till ledare av en styrelsen, en organisation eller en grupp människor. Till exempel en grupp ungdomar väljer en medlem i gruppen som skall leda dem i ett grupparbete. Eller en politisk organisation väljer vem som skall leda organisationen. Partistyrelsen väljer vem som skall vara partiordförande.

Formellt ledarskap

Å andra sidan kanske den ungdom ungdomarna valt till ledare inte klarar av uppgiften. I stället blir det då någon annan som får ta över den valde ledarens roll. Den politiska organisationen kanske valt någon som inte heller klarar av att leda. I stället blir det någon annan som får ta på sig rollen som ledare. Den personen blir då en informell ledare.

Formellt ledarskap och chefsutbildningInom alla former av ledarskap förekommer det som vi kallar formellt ledarskap. Även inom utbildning skiljer man på begreppen. Den som är utsedd att leda och den som de facto leder. Den informelle ledaren. Det är naturligtvis inte alltid så.

Att någon först utses till ledare, men sedan inte klarar av det. Så att någon annan får ta över. När man väljer vem som skall leda tar man först reda på vem som är bäst lämpad. Därefter väljer man. Har man sedan valt fel och det inte går att ändra, får någon annan antingen ta över, eller hjälpa den valde. Det händer ofta att en vald ledare får hjälp av någon som är bättre lämpad.

Med formellt ledarskap kommer ofta ett mål. Man utser någon till ledare för att denne antas kunna leda de andra mot ett mål. Ett börsbolag behöver en ny VD för att det är i kris. Den nye VD:n är en formell ledare som man hoppas skall vända utvecklingen. Den nye ledaren kommer utifrån och saknar stöd inom organisationen. Han behöver hjälp inifrån. En informell ledare ger VD:n stöd så att planen lyckas. Inom utbildning tittar man ofta på liknande fall. Oftast är det bäst för alla om den formelle ledaren får stöd av den informelle. Det sämsta är när den formellt utsedde ledaren saknar stöd. Resultatet brukar bli kaos och inte sällan kris inom organisationen

Utbildning

Inom politiken är formellt ledarskap ofta förknippat med makt. Samtidigt är det inte ovanligt att den formelle ledaren saknar karisma. Detta kan leda till maktmissbruk och beslut som saknar förankring hos dem som berörs. En dålig ledare, vägrar att lyssna, skapar missämja. Det bildas grupper för och emot ledaren. All kraft går till inbördes bråk. Verksamheten blir lidande. Kanske kan utbildning lösa dödläget?

Man ser ofta ganska snart om ett formellt ledarskap kommer att fungera. Gör det inte det kan man genom till exempel utbildning hitta en lösning.

Rätt utbildning

En lösning kan vara att det vi kallar formellt ledarskap ersätts med informellt. Genom rätt utbildning uppnår man de satta målen. Man uppnår något slags samförstånd som räddar dödläget.

Till sist kan man fråga sig varför formellt ledarskap alls behövs? Räcker det inte med bra utbildning i kombination med engagerade medarbetare? Informellt ledarskap skulle då helt kunna ersätta det formella.