Hållbart ledarskap

Hållbart ledarskap för att blomstra långsiktigt

Ett hållbart ledarskap är ett ledarskap som kan få företag och organisationer att växa och blomstra både kortsiktigt och långsiktigt. Att satsa på hållbarhet i sin verksamhet skapar alltid oanade möjligheter till utveckling och tillväxt. Det innebär att verksamheten drivs på ett ansvarsfullt och målinriktat sätt. Där det är du som chef som bär det största ansvaret för att visioner och mål efterföljs.

Ledarskapet med hållbarhet som fokus ökar organisationens utvecklingsmöjligheter och bidrar till en positiv affärsutveckling.

Utbildning

Det krävs kontinuerlig ledarskapsträning för att du som ledare ska utvecklas till ett ledarskapsproffs. Som med framgång kan leda verksamheten mot önskad måluppfyllelse.

Hållbart ledarskap har etiska aspekter

Ett hållbart ledarskap har etiska aspekter som man ej får glömma. Det handlar om att som chef våga möta sig själv genom att söka i sitt inre och på detta sätt utveckla en djupare förståelse för sig själv. När en ökad självinsikt växer fram finns förutsättningarna att granska etiken i det vardagliga arbetet. Nya perspektiv på chefsrollen kan väckas som kräver eftertanke och bearbetning. Hållbarhet handlar ju i sin helhet om att bruka något utan att förbruka det. Var går skillnaden mellan dessa fenomen? Ett hållbart ledarskap utmanar och tvingar fram nya sätt att tänka på och förhålla sig till.

Bygga upp en ledarskapskompetens

Är man ny som chef är utmaningen extra stor att skapa ett hållbart ledarskap då det inte finns någon större kännedom om den verksamhet man är satt att leda. Att bygga upp en ledarskapskompetens tar tid och kräver ett stort fokus på samarbete och förståelse för ledarskapet och dess komplexitet. Framtidens ledarskap kommer kräva nya sätt att leda. Arbetsmiljön har redan idag fått ett stort fokus inom företagsamhet och kommer framöver bli mer komplex. Och ställa högre krav på problemlösning och initiativförmåga. Fel kan uppstå som med modern teknik inte är lika lätta att förutse.

Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet

Ett hållbart ledarskap tar ansvar för och kan hämta fördelar från komponenter som social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och ekonomisk hållbarhet. Det är när vi inom ledarskapet kan hitta styrkor inom dessa områden som en hållbar utveckling på allvar kan ta fart. Hållbart ledarskap handlar om hur konkret vi lyckas anpassa oss till en hållbar utveckling inte bara för den egna verksamheten utan även för samhället och världen.

Ramverk som tydliggör målbilder

För att uppnå ett hållbart ledarskap måste man förstå att allt hänger samman. Det du som chef och ledare gör i din verksamhet eller i det företag du är satt att leda påverkar både människorna, miljön och den rådande ekonomin, både på kort och på lång sikt. Ledarskapskurs skapar förståelse för ledarskapet och dess mångfald. Samt betydelsen av ramverk som tydliggör målbilder och skapar en färdplan för vägen dit. Det är viktigt att alla vet sitt uppdrag och vilka spelregler som gäller. Genom tydlighet och en god kommunikation skapas en mylla att växa i och på detta sätt kan du som ledare avlastas.

Arbetsglädje skapar hållbar utveckling

Ledarskap i praktiken handlar om att hitta en balans mellan ledare och medarbetare. För att uppnå ett hållbart ledarskap måste jag som ledare anpassa mig till mina medarbetares förmågor. Om inte detta efterlevs skapas stress och prestationsnivån sjunker.

Ledarskapets utmaningar är enkelt när man kan det men kräver stor förståelse för grupprocesser. Att bygga team är som att sätta ihop en orkester och se olikheter som en tillgång så länge målen är desamma och begripliga för var och en. Nyckeln till framgång är att som ledare träna tillsammans med sin orkester och sina teammedlemmar. Ju mer träning tillsammans desto större är chanserna att lyckas och vägen dit blir roligare. Arbetsglädje skapar ökad produktivitet och hållbar utveckling.

Hållbart ledarskap bygger på engagemang och motivation

Hållbart ledarskap kan också handla om att leda utan att vara chef. Det gäller i alla ledarroller att kommunicera så att andra lyssnar. Att vara en informell ledare kan innebära extra utmaningar i processen att skapa tillit och trovärdighet hos sina medarbetare. Utbildning i ledarskap ger viktiga verktyg för situationer då kunskap kring konflikthantering och problemlösning står i fokus. Jag måste som ledare veta vad jag vill och framför allt ha kännedom om vägen dit. Ett hållbart ledarskap bygger på engagemang, motivation och en vilja att jobba hårt för att nå hela vägen i ledarskapet.

Ledarskapets framgångsfaktorer

Ledarskapets framgångsfaktorer bygger på flexibilitet och förmågan att bedriva ett situationsanpassat ledarskap. Det handlar om att anpassa ledarskapet efter situation och medarbetare. Genom att lära sig olika ledarstilar kan man få en grupp att prestera maximalt utifrån behov och kunskapsnivå.

Ett hållbart ledarskap handlar i första hand om att motivera och inspirera människor att se en vision, ett syfte och dess strävan än att lägga fokus på det operativa arbetet. När du har nått denna dimension i samtalet med dina medarbetare vet du att du leder i stället för chefar. Genom att skapa samverkan snarare än kontroll som ledare skapas synergi. Ett värde som kommer leda till framgång och en hållbar utveckling.

Ledarkompetens och god ledarskapsteknik

Förändringar av olika slag är oundvikliga och sker ständigt omkring oss. De kan vara positiva medan vissa är negativa och tunga. För att skapa ett hållbart ledarskap i olika förändringsprocesser krävs förändringskompetens. Fokus vid förändring måste ligga på att ändra beteende mer än att ändra på teknik och system. En ledarskapskonsult kan coacha dig som ledare genom en förändringsprocess och ge dig verktyg för att bättre hantera förändringen. Situationen kräver ofta att du börjar göra saker på ett nytt sätt. Ledarkompetens får stor betydelse vid förändringar och genom en god ledarskapsteknik kan positiva och viktiga processer starta.

Hållbarhetsarbete för alla

Ett hållbarhetsarbete vinner på ju fler som är engagerade. Det är av stor vikt att skaffa sig kunskap om den verksamhet man är satt att leda. Hur den påverkar människorna som jobbar i den och dess miljö. Allt är en del i ett större system. Vad betyder detta för ledarskapet? Svaren är många men lika betydelsefulla för ett bra resultat. Det är viktigt för ett hållbart ledarskap att samarbeta över organisationens gränser. Och att vara öppen för lösningar men även frågor och kritik från andra. Det är även av stor vikt att förstå att du vare sig kan eller förväntas kunna allt själv. Genom att delegera och samarbeta läggs grunden för ett hållbart ledarskap.

hållbart ledarskap och chefskap