Ledarskap

”Mitt ledarskap – erfarenheter, artiklar och råd”

Ledarskap Peter StrömOrdet ledarskap används flitigt på dagens arbetsmarknad och har nästan blivit lite av ett trendbegrepp, hur definierar man egentligen ett ledarskap och vad är ledarskap?

“Ledarskapets väsentliga egenskap är dess syfte. Syftet med ledarskap är att utföra en uppgift. Det är vad ledarskap handlar om—och vad det gör är mer viktigt än vad det är eller hur det fungerar.”

(Colonel Dandridge M. Malone)

Chef eller ledare

För det första måste man kunna skilja på betydelsen av att vara en chef och en ledare. Att vara chef innebär en formell position inom organisationen med ansvarsområden som resultat, personal, administration, arbetsmiljö med mera. Att vara ledare är att skapa positiva relationer med sina medarbetare. Ledarskap och chefskap är två olika saker. Dock måste de båda titlarna gå hand i hand med varandra om du som ledare och chef siktar mot framgång. En balans mellan dessa är det man bör sträva efter. Men det kräver både vissa specifika personliga egenskaper, personligt ledarskap, och med rätt förutsättningar samt kunskap och kompetens om olika ledarskapsstilar inom området för att detta ska vara möjligt.

Att känna sig själv som individ

Många ser sig själva som ledare och även bra sådana. Dock är det inte alltid som medarbetarna och chefen eller ledaren har samma uppfattning och samförstånd om en definition av ledarskap. För att kunna bli en bra ledare måste du först veta vad dina medarbetare efterfrågar för kvalitéer och egenskaper hos dig som person. Att känna sig själv som individ är en grundförutsättning för att genom ledarskapsresan nå ett lyckat ledarskap och för att inte fastna i ledarskapsfällor.

Tips till nybliven chef!

Din största uppgift som nybliven chef och ledare är att motivera ditt team till att sträva mot samma mål inte och att du ensam ska ha alla svaren. Tips! Är du ny som chef? Titta gärna in på följande sidor: Ledarskap ny som chef, ledarskap och organisationer, chefsutbildning ny chef, chefsutveckling, ledarskapsutveckling för chefer, svåra samtal eller chefsutbildning.

Nästa nivå i din ledarskapsutveckling

Ledarskap euOm du har en passion för att bygga relationer och är öppen för ny kunskap kan du ha de rätta förutsättningarna att bli en bra ledare. En ledarskapsutbildning i ämnet kan ta dig till nästa nivå i innovativt ledarskap och genom ledarskapsutveckling får du de verktyg du behöver för att nå dit du vill.

Du kommer att upptäcka nya sidor hos dig själv som du kan utveckla och ha nytta av i din karriär som ledare. Ta chansen och få kompetens om olika ledarskapsteorier och ledarskapsstrategier som kommer att ge dig ett övertag på arbetsmarknaden.

Ledarskap i vardagen

Vinnande ledarskap handlar inte bara om idrottens ledarskap utan det handlar att dra upp målsättningar och handlingsplaner på ett övergripande plan. Och det börjar och slutar alltid med att skapa en bättre situation i vardagen, ett bra ledarskap i vardagen där alla medarbetare känner att de kan bidra med något viktigt som påverkar både deras egen trivsel och företagets resultat. Läs gärna mer om ledarskapsfilosofi, ledarskap inom kyrkan, politiskt ledarskap, ledarskap i ideella organisationer, ledarskap inom offentlig sektor, ledarskap i skolan, ledarskap i klassrummet och ledarskap i familjen.

Var lyhörd, intuitiv och studera interaktion

Som chef kan man göra skillnad just på denna nivå genom att under några timmar varje vecka fokusera just på samarbetet och stämningen på arbetsplatsen. Det gäller att vara lyhörd och intuitiv och studera interaktion och kommunikation i gruppen, där kroppsspråk kan vara en viktig indikator på hur trivsel och samarbete fungerar.

Underlätta för spontana diskussioner

Ledarskap utveckling Kanske kan du införa några nya rutiner och aktiviteter i vardagen, där hela gruppen involveras. Det kan vara allt från olika former av veckomöten till aktiviteter utanför själva arbetsplatsen. Men det är även viktigt att observera hur medarbetarna rör sig i lokalerna under sin arbetsvecka, och fundera på hur man eventuellt kan förbättra betingelserna för spontana diskussioner exempelvis vid den gemensamma kaffemaskinen.

Bra ledarskap

Men bra ledarskap handlar framförallt också om att vara tillgänglig när personalen vill diskutera arbetsvillkor, samarbetet inom gruppen eller övergripande problem som har att göra med hela produktionen.

Bra ledare

En bra ledare inspirerar sina medarbetare och för en öppen och ständigt pågående diskussion med dem. Att ta sig tid och lyssna på vad andra tänker och känner är en förutsättning för ett gott samarbete.

Effektivt ledarskap

Effektivt ledarskap går ut på att se möjligheter, inte problem. Effektivitet handlar om att skapa resultat och det gör du om du fokuserar på att utveckla möjligheter, inte genom att lösa problem. Att hålla sig á jour med omvärldens förändringar och dess utveckling är en stor del av att kunna utveckla den egna verksamheten.

Kommunikation är ledarskap är ingen klyscha

Som chef behöver man ofta lägga mycket tid på ledningsgruppsmöten och andra aktiviteter där man kommunicerar uppåt eller i sidled, men minst lika viktigt är det att vara uppmärksam på hur produktionen flyter på i vardagen. Man kan skapa en känsla av närhet i kommunikativt ledarskap, så att alla medarbetare känner att det finns någon som lyssnar och någon som uppmärksammar deras prestationer och ger dem erkännande.

Kommunikationen inom hela personalgruppen

Ledarskap LedarskapsutbildningOm man ser till att den kommunikationen, men även kommunikationen inom hela personalgruppen, fungerar optimalt, förbättras självklart både trivseln och arbetslusten.

I förlängningen av denna process minskar både personalomsättning och sjukfrånvaro, och här finns förstås stora vinster att hämta, både när det gäller trivsel och ekonomiska resultat.

Ledarskap på arbetsplatsen

Chefer och ledare är ofta en stor anledning till varför man trivs på jobbet eller inte. Värderingar styr ditt ledarskap och det handlar om att skapa positiva relationer till sina medarbetare. Och modernt ledarskap bygger en god relation i en öppen kommunikation, tydliga riktlinjer, eget ansvar samt ett genuint intresse för en annan människa. Läs mer om kvinnligt ledarskap, motivation ledarskap, coachande ledarskap, vinnande ledarskap och att bygga team.

Situationsanpassat ledarskap

Situationsanpassat ledarskap är den mest använda ledarstilen i hela världen. Det finns självklart de som ifrågasätter dess nytta i praktiken och som med allting annat finns där styrkor och svagheter. Det finns de som menar att denna ledarskapsstil inte fungerar i praktiken då vi människor har nedärvda egenskaper som vi helt enkelt inte kan påverka av egen vilja såsom instinkter och vanor.

Ledarskap är inte att ge order

Att vara chef och ledare handlar inte om att ge order eller att säga åt någon vad som ska göras. Det handlar om att coacha en individ till utveckling genom att lita på att dessa har tillräckligt med kunskap för att skapa bra resultat. Sätt därför tydliga målbilder men låt den ansvarige vara just ansvarig för hur denne når dessa. Att tillämpa bra ledarskapsteknik stärker ledarkompetensen. Utveckla ditt ledarskap under hela karriär, för ledarskap i världsklass är en färskvara kräver ständig träning.

Ledarskapspolicy

Genom att tillämpa en för företaget gemensam ledarskapspolicy så underlättar man för chefer och ledare. En tydlig bild anges över vad som förväntas och vilka krav man har. Chefsrollen blir tydligare och vad som ska prioriteras högst i det dagliga arbetet.

Ledarskap bygger på uppmuntran och att skapa motivation

Ledarskap Vinnande ledarskap Något som tyvärr är oerhört underskattat hos oss människor är vikten av att ge beröm. Ett gott ledarskap bygger på uppmuntran och motivation. Som ledare måste du våga låta dina medarbetare testa sig fram utan att gå in och styra dem med järnhand. Genom att hitta en balans av kontroll vet du när närvarande övergår till överskuggande.

Alla vi människor vill känna oss uppskattade. Att som chef och ledare uppmärksamma prestationer ger bara positiva effekter. När någon gör något bra och får höra detta kommer den personen med all säkerhet att göra detta igen. Ledarskap i praktiken behöver inte vara svårare än så. Men ta gärna del av avsnittet om ledarskap och roller, auktoritärt ledarskap, demokratiskt ledarskap, målstyrt ledarskap, målinriktat ledarskap och pedagogiskt ledarskap.

Hitta varje medarbetares unika talang

Ledarskapsböcker ledarskapDu som ledare har ett ansvar att lära känna dina medarbetare. Din uppgift är att skapa ett bra team som tillsammans når bra resultat. Detta är inte möjligt om du inte tar dig tiden till att lära känna varje individ. Som ledare ska du hitta varje medarbetares unika talang. Detta gör du genom att prata med varje anställd om vad de tycker bäst om med sitt arbete.

Som ledare bör du utveckla och lära dig att lyssna på vad dina instinkter säger dig. Genom att tro på dina medarbetare kommer du att öka deras självförtroende samt få ett ökat driv i teamet. Det är aktivt ledarskap.